Schlagwort-Archive: Hafen Durres

„EMS“ Verträge, Umsatz Rückgang, keine Bilanzen und Berichte an das Wirtschafts Ministerium

Alle Versprechungen auch von grossen Investionen, höheren Umsätzen sind in diesem ordinären Bestechungs Geschäft mit Sokol Olldashi reine Luft Nummern. Keine Vertrags Garantien werden eingehalten, die Umsätze sanken sogar erheblich, wo Deutsche Consults die grösste Passagier Abfertigungs Halle im Mittelmeer bauten, mit undichten Dach und Bauschrott. Staatssekretär Rainer Baake tauchte auch einmal auf.
Mit Bestechung erkaufte Lizenz Verträge, einer kleinen Firma aus Nord Deutschland. Lizenzen, welche weder die Italienische, Russische oder Balkan Mafia versuchten zu erhalten. Die Lizenz, für die insolvente Kurum Stahl Firma, war dann nochmal ein Höhepunkt mit überschweren, mobilen Container Kränen, welche mit Bestechungsgeld, doch noch eine Betriebs Erlaubnis erhielten.

Weltweit das typische Lügen- und Betrugs Weltbank Modell der Globalisierer, was nur kriminelle und korrupte Strukturen schuf.

13 Jahre Betrug Weltbank und EBRD Bank rund um die Hafen Ausbaggerung von Durres
Rotterdam Hafen Experte: Der Durres Hafen ist extrem schlecht geführt

KLSH: Dhënia me Koncension e Terminaleve ka sjellë rënië të ndjeshmë të të ardhurave për Autoritetin Portual Durrës. EMS nuk respekton kontratën!

porti-durresTë ardhurat operacionale të Autoritetit Portual Durrës kanë pësuar rënië të ndjeshme nga viti në vit, kështu ka rezultuar nga Auditimi i bërë nga Kontrolli i Lartë i Shtetit në këtë institucion. Shkak i kësaj rënië, sipas KLSH-së, është bërë kalimi me Koncension i Terminalit të Kontejnerëve, Terminalit Lindor dhe Terminalit të Trageteve, pasi të ardhurat e terminaleve ndahen sipas raporteve të përcaktuara në kontratat Koncensionare, ndërsa të ardhurat kryehn të plota vetëm për Terminalin Perëndimor, për të cilin nuk është kryer privatizim i operacioneve dhe të gjithë këto ndryshime të ndodhur në menaxhim, kanë dhënë efektin e tyre në rezultatin përfundimtar ekonomik të APD-së. Sipas raportit përfundimtar të Kontrollit të Lartë të Shtetit, realizuar në APD, shtator 2016-të, thuhet se “Realizimi i investimeve për vitin 2015 paraqitet në nivele shumë të ulëta në krahasim me planifikimin e fillim vitit. Megjithëse ky planifikim ka ndryshuar me vendime të Këshillit Drejtues  të APD gjatë vitit, përsëri ky nivel ka rezultuar në masën 6%. Nga ana e APD pavarësisht nevojave për kryerjen e investimeve nga plan biznesi i vitit 2015 rezultojnë me një planifikim shumë optimist dhe të pa realizueshëm. Nga ana e APD ky tregues tregon dhe për një mungesë kapacitetesh në drejtim të menaxhimit të fondeve të cilat janë në dispozicion. Të ardhurat e planifikuara për vitin 2016, referuar volumeve tè punés sè parashikuar, j anë në masën 72 % të të ardhurave të realizuara për vitin 20 1 5, pra niveli i të ardhurave ka ardhur në ulje nga vitet e mëparshme”. Ndërkaq, raporti i KLSH hedh drit edhe për shpenzimet e 4 mujorit të parë të 2016-tës, kohë në të cilën ka nisur dhe auditimi i APD-së “ Në drejtim të shpenzimeve të 4 mujorit të parë të vitit 2016 APD rezulton se,  paraqiten në nivele shumë të ulëta shpenzimet për furnizime dhe shërbimet,  të cilat janë në nivelin 17.5% të planifikimit vjetor si dhe investimet të cilat paraqiten me 1 % té planifikimit vjetor. Konstatojmë se dhe për vitin 2015 APD paraqitet me mosrealizime të konsiderueshme në këto zëra shpenzimesh, gjë  që tregon për një nivel të ulët të menaxhimit dhe përdorimit me efektivitet të fondeve që ky autoritet ka në dispozicion”. Më tej, në zbardhjen e përfundimeve nga Kontrolli i lartë i shtetit , vihet re mungesa e shkresave zyrtare, me qëllim raportimin e pasqyrave financiare pranë Ministrisë së Transportit. “ Gjatë auditimit ka rezultuar se për vitin 2013, 2014,2015 nga APD nuk ka shkresa zyrtare të dërguara në Ministrinë e Transportit dhe Infrastrukturës, në të cilën, Ministrit përkatës ti vihen në dispozicion pasqyrat financiare të revizionuara dhe raporte të veprimtarisë ekonomiko-financiare tè APD, veprime që bien në kundërshtim me nenin 2513, të ligjit nr. 9130, datè 08.09.2003. Gjithashtu referuar pasqyrimit të plan bizneseve dhe miratimeve të tyre u konstatua se, Legiislacioni aktual në fuqi nuk ka të përcaktuar afatet maksimale të hartimit dhe miratimit të plan bizneseve, neni 27 “Plani i biznesit” i ligjit ku theksohet’. “Autoriteti Portual i paraqet ministrit për miratim një plan biznesi 3 deri 5-vjeçar, i cili azhornohet çdo vit”. Gjithashtu nuk ka të përcaktuar dhe afatet maksimale të paraqitjes së pasqyrave financiare si dhe të analizave ekonomiko-financiare të autoritetit, referuar nenit 2513 të Ligjit nr. 9130, datë 08.09.2003, tek Ministri përkatës. Kjo ka bërë që për të tre vitet 2014,2015 dhe 2016, plan bizneset të paraqiten në periudha të ndryshme të cilat janë aktualisht të vonshme (periudhat shkurt-mars), në një kohë që këto plan biznese duhet ti paraprijnë veprimeve për realizimin e tyre dhe për rrjedhojë duhet të jenë të miratuara para fillim vitit përkatës”, thuhet në mbyllje të pikës III, të raport Auditimit të KLSH për APD-në. Auditimi është bërë për  periudhën 1.11.2013 deri më 30.04.2016, realizuar në një periudhë kohore afro katër mujore, 21.04.2016-12.08.2016 nga ana e Kontrollit të Lartë të Shtetit, duke i kushtuar vëmendje të posaçme çështjeve që lidhen me zbatimin e ligjshmërisë dhe rregullsistë ekonomiko-financiare. Veç kësaj ka qenë në qendër të vëmendjes siguria e nivelit të menaxhimit , si dhe transparenca me publikin. Gjatë viteve të fundit nga auditimi i jashtëm janë konstatuar shkelje, mangësi, parregullsi, veprime të cilat kanë sjellë dëme ekomike për Autoritetin Portual Durrës dhe Buxhetin e Shtetit.   Objektivi kryesor për auditimin e Autoritetit Portual Durrës, ka qenë auditimi i veprimtarisë ekonomiko-financiare i shoqërisë, në përputhje me aktet ligjore dhe nën ligjore përkatëse. Nga auditimi i kryer pèr zbatimin e ligjshmérisè dhe rregullshmërisë së  veprimtarisë ekonomiko-financiare, duke verifikuar sipas rastit dokumentacionin që iu vu né dispozicion grupit té auditimit, u konstatuan shkelje tè dispozitave ligjore dhe mangësi.

 

EMS-APO, nuk respekton kontratën për investimet

 

Sipas raportit përmbledhës të KLSH, EMS-APO nuk ka zbatuar si duhet kontratën mbi detyrimet e investimeve të parashikuara “ Në marrëveshjet me kompanitë koncensionare, duke mos kryer investimet e përcaktuara nè kontratat koncensionare respektive, kanë dëmtuar interesat e ligjshme të Shtetit si dhe kanë favorizuar këto kompani, gjë që  përbën jo vetëm shkelje të rendë të legjislacionit në fuqi, por është dhe një shprehje flagrante e zbatimit të ligjit.  Në rast mos-kryerjes së investimeve të përcaktuara në marrëveshjet koncensionare, të kryhet pezullimi i menjëhershëm i marrëveshjeve koncesionare, deri në kryerjen e investimeve sipas marrëveshjes, e në rast të kundërt të zbatohen procedurat ligjore për sanksionet përkatëse. Për këtë situatë, nga APD i është kërkuar informacion zyrtar njësisë së zbatimit të projektit pranë MTI, me shkresat nr. 563, daté 16.02.2016 dhe nr. 1737, datè 13.06’2016, e cila nuk ka vënë në  dispozicion asnje lloj informacioni në lidhje me investimet e kryera nga kompania koncesionare EMS-APO, edhe pse është një detyrim kontraktual.Për këtë situatë, nga APD i është kërkuar informacion zyrtar njësisë së zbatimit të projektit pranë MTI,meshkresat nr.2300, datë 16.07.2015 dhe nr.3804, datë 23.12.2015,ecila nuk ka vënë në dispozicion asnjë lloj informacioni në lidhje me investimet e kryera nga kompania koncesionare DCT, edhe pse është një detyrim kontraktual.”

Short URL: http://www.bulevardionline.com/?p=17174

Wechsel Nr. 3 in 3 Jahren: Aleksander Lipivani wird Hafen Direktor von Durres

Im durch die Weltbank Privatisierungs ruinierten Hafen, sehr aktiv dabei die Albaner Mafia und inkompetende, vollkommen kriminelle Deutsche Consults und Phantom Firmen wird nun Aleksander Lipivani, der neue Hafen Direktor! Er hat zwei Jahre die Albanische Luft Kontrolle geleitet, durchaus fähig, aber es sieht wie so oft nach Klientel Politik aus. Das ist wie im korrupten Reich „Camorra Reich“ des BMZ Ministeriums. Jeder nimmt einen korrupten Rattenschwanz von Inkompetenden Kriminellen mit, welche sich nur Selbst bereichern wollen. 1 : 1 von Deutschland auch hier übernommen, das System.

Emërohet Drejtuesi i ri i Autoriteti Portual Durrës, Aleksandër Lipivani

img-20161103-wa0021Mesditën e së enjtes Bordi Drejtues i Autoritetit Portual Durrës ka bërë emërimin e drejtuesit të ri, Alëksandër Lipivani. Pas vendimit të qeverisë, zhvilluar ditën e mërkurë, për pranimin e dorheqjes së Lipivanit nga post i Drejtorit te Autoriteti Civil, një ditë më pas ai është emëruar në një tjetër post drejtues, atë të Drejtorit Ekzekutiv të Autoriteti Portual Durrës. Prezantimi e drejtorite të ri të Portit të Durrësit kanë qenë të pranishëm gjithë drejtorët e  Drejtorive të APD-së si dhe bordi Drejtues i tij. Në fjalën e rastit, Lipivani ka falenderuar për besimin në këtë detyrë të rëndëishme, ndërsa ka premtuar që do të bëjë maksimumin për menaxhim sa më të denjë  dhe efektiv të Autoritetit Portual Durrës. Aleksandër Lipivani vjen si propozim i Lëvizjes Socialiste për Integrim të Tiranës, i cili përgjatë dy viteve të fundit ka drejtuar Autoritetin Aviacion Civil. Ndërsa pak ditë më parë në krye të APD-së qendroi për dy vite me radhë Gazmend Shalsi, emri  i të cilit, deri më tani nuk është lakuar për ndonjë tjetër post të rëndëishëm partiak. Në harkun kohor të 3 viteve qeverisje të së majtës qverisëse, Port i Durrësit ka njohur tre drejtues, Selim Belortaja tetor 2013-të – shkurt 2014, Gazmend Shalsi shkurt 2014- tetor 2016, ndërsa duke nisur që nga 3 nëntori këtë post e mban tashmë, Alelsandër Lipivani. Lipivanit do ti duhet të përballet me situatë tepër të vështirë në të cilën ndodhet aktualisht APD, në një kohë që në tavolinën e tij qendrojnë për zbatim rekomandimet e Kotrollit të Lrtë të Shtetit, nga e cila janë konstatuar shumë parregullsi dhe anomali në mardhënie me koncensionarët, por edhe me menaxhimin e burimeve ekonomike, financiare dhe burimeve njerëzore.

Short URL: http://www.bulevardionline.com/?p=17177

Skandale um die Deutsche Sicherheits Firma ICTS in Tirana, ein Super korrupter Sauhaufen mit Eni Bushi Mafia und Co.

Mehrfache Management Sitzungen (auch am 13.5.), mit Alexander Lipivani der Civil Aviation, Bahri Shaqiri vom Transport Ministerium mit  Genc Merepeza (Grenz Polizei Chef) des TIA Board, wo die Mängel vorgeführt wurden, aber Nichts geschah. Ilir Alimema als (TIA Board Vertreter), zelebrierte die eigene Inkompetenz, weil man „functinal illerate“ ist, Nichts kapierte und so geschah wie immer nichts.  Auffällig inkompetend das TIA Management, wenn bei diesen Sitzungen nicht der Technische Direktor Vangjel Nikolla anwesend war, nur informiert werden sollte. Der unabhängige Sicherheits Experte Teuta Krasniqi, kristierte in den Internenen Sitzungen, das gesamte Sicherheits System am Flugplatz, was ebenso ignoriert wurde. Protokolle aus diesen Sitzungen wurden nun veröffentlicht.

weitere Vorgänge der Verbrecher Partei LSI, welche mit Schwarzen Geldern des Berufs Verbrechers Martin Schulz illegal  finanziert wurde, wie vom FBI hergestellte Videos beweisen und Zeitgleich wurden prominente Journalisten belogen, als man wegen Finanzierung vorsprach.

 

 

Durres und der Umwelt Minister Lefter Koka: Proteste gegen Kohlen Staub der sich über die Stadt legt

Es gibt im Hafen ebenso Proteste, was Offensichtlich Politisch organisiert wird, wenn man die Rädelsführer im Video sieht.

Umwelt und Durres ist so eine Art Mysterium der Albanischen Politik. 500 Tausend Tonnen schlechter Kohle werden inzwischen im Hafen verladen.

Öl Kathastrophe der südlichen Durres Strände, Zentraler Standard der Geldwäsche und Verbrecher Clans

Lefter Koka Umwelt Mafia Direktor von Durres verhaftet: Genc Balla und Eduart Bejko

Protesta në Durrës kundër lëndëve djegëse, specialistët: Ndikon mbi shëndetin e banorëve (Video)

Postuar: 13/01/2016 – 14:23

Depozitimi i Piritit në sheshet e kalatës Lindore të portit të Durrësit, ka sjellë edhe reagimin e qytetarëve dhe të specialistëve të mjedisit në Durrës. Pas hartimit të një peticioni me firma qytetarësh kundër ndotjes së lëndëve djegëse që depozitohen në portin e Durrësit, shoqëria civile dhe specialistë të mjedisit kanë dalë në protestë. Në protestën e zhvilluar para hyrjes së portit, qytetarë, banorë e specialistët e mjedisit dhanë alarmin se lënda djegëse e Piritit, ka ndikim mbi shëndetin e banorëve të qytetit të Durrësit.

Specialisti i mjedisit Sazan Guri, depozitimin në sheshe të hapura të kësaj lënde djegëse, e konsideron vepër penale, që duhet të mbajnë përgjegjësi të drejtpërdrejtë personat përgjegjës. Sipas specialistëve të fushës, ndotja mjedisore ka ardhur nga depozitimi i materialeve rifuxho në terminalin perëndimor.

510 mijë tonë material rifuxho përpunohen nga porti i Durrësit çdo vit. 50% ose 250 mijë tonë janë qymyr që vjen nga importi për llogari të Kurumit dhe për subjektet në Kosovë. Kjo sasi e madhe qymyri përhapet në ajër, dhe është burimi kryesor i ndotjes në disa prej lagjeve në hyrje të Durrësit.

http://durreslajm.com/aktualitet/protesta-n%C3%AB-durr%C3%ABs-kund%C3%ABr-l%C3%ABnd%C3%ABve-djeg%C3%ABse-specialist%C3%ABt-ndikon-mbi-sh%C3%ABndetin-e-banor%C3%ABve

Edmond Hysko, Manager der US Firma RapiScan und Fatjon Trezhnjeva wurden verhaftet, weil Container Scanning ein Mafia Geschäft wurde

2 Mitarbeiter von RapisScan, am 24.November werden weitere 5 wichtige Hafen, Zoll und Sicherheits Leute verhaftet: Droga në Bari, “arrest me burg” edhe 5 punonjësve të Portit të Durrësit

Rapiscan, ist ein Internationales Betrugs Projekt der Amerikanischen Politiker, welche Weltweit mit technischen Müll und Null Funktion u.a. Körperscanner verkaufen wollten an den Flugplätzen, die nie funktionierten und längst in den USA aus dem Verkehr gezogen wurden. Durch Erpressung der US Botschafter, verkaufte man den eigenen aussortierten Müll, dann in Albanien, als angebliche Sicherheits Auflage der NATO und EU.

Also ein gut organisiertes kriminelles Enterprise, nach den früher bestehenden Modellen der Hafen – Durres Mafia, mit Spartak Braho, Lefter – Nard Koka was nicht neu ist, was jeder wusste im Internationalen Desaster der Privatisierungs Mafia.

http://www.rapiscansystems.com/images/site/rapiscan_systems_logo.png

wurden verhaftet, darunter der Super Visior:Edmond Hyskao, weil man Container scannte, zur Show und auch grosse Drogen Ladungen durch den Hafen schleuste. Die Italiener liessen das Kartell auffliegen. Die Albanische Firma, gehört im US Betrugs System rund um den Weltweiten Drogen Handel, durch Anteils Übertragung dem Berisha Subjekt: Olti Pecini

Als dieses Deutsch finanzierte UNDOC Büro eröffnet wurde, ging es steil bergab mit der Hafen Sicherheit, weil man Kriminelle anstellte und das Büro leiten liess. Welche Bedeutung wohl dieses Micky Maus Büro von UNODC hat im Hafen von Durres, welche ebenfalls von der Albaner Mafia des Hafen Durres kontrolliert sind. Die GIZ finanziert so einen Unfug, um die Finger im Drogen Handel zuhaben.

Digital Camera

Hafen Büro von den Deutschen finanziert (siehe Schild), mit der UNODC, der UN Organisation gegen den Drogen Schmuggel.

Real sieht es so aus: Erosion of the ‘War on Drugs’ = vollkommen unfähig, durch die US DEA, auch für kriminelle Operationen missbraucht.

Bericht schon im März 2014, über die Mafia kontrollierte Scanner Firma im Hafen von Durres und diesem UNDOC Büro. Die Absetzung des Edmonds Haxhinasto, Transport Minister ist beschlossene Sache, wo diese Ilir Meta Gestalt schon vor 5 Jahren nicht tragbar ist und war und ständig neue Posten erhielt im Spektakel der Skrapari LSI Bande.

Video über die Firmen Anteils Verschiebungen, einer Regierungs Erklärung. Einer der Geldwäsche Super Mafiosi Olti Pecini, wurde Haupt Anteils Eigner, kostenlose Container Scanner von China geschenckt, wurden natürlich technisch sabotiert.

iHije dyshimi për monopolin e skanimit; “Rapiscan” shiti 49% të aksioneve për 490 lekë

Nachträgliches Scannen, im Bari Hafen, führte umgehend zu versteckten 1,5 Tonnen Cannabis, wo der Rest der Ladung nur der Tarnung dient, wie es seit Jahren Tradition ist, inklusive von Fake Granit Steinen, wo ebenso hohe Mengen Drogen versteckt ist. Mit Ausnahme der Italiener, sind Europol, die UN Organisationen vollkommener menschlicher Müll in Albanien, von der Albaner Mafia kontrolliert wie die OSCE, EU Vertretung.

Der komplette Hafen Durres, wurde von Kriminellen, alt bekannten Gangstern vor Jahren wieder übernommen, dank der korrupten Weltbank, übelsten Betrugs Consults der Deutschen und der EBRD Mafia, wo der Finanzierung des Ausbaggern erneut floppte.

Italienische Funde, nachdem die Albaner US Mafia wieder jede Art von Drogen Export fördert, was unter Ilir Meta, Salih Berisha schon EU geförderten Modell war in Albanien. Mit Vorsatz, wurden die entdeckten und versteckten Drogen Pakete vertuscht.

1460 Pakete Cannabis (1,5 Tonnen) waren im LKW versteckt, worüber die Polizei Videos berichten, der Guardia de Finanza in Bari.

Im Container Scanner Betrugs Geschäft „Rapiscan“ wird mit der Regierung verhandelt

Die vielen Betrugs Geschäfte der Amerikaner, mit Frank Wisner, Wesley Clark, Cherie Blair, RapisScan

19 Nentor 2015 – 10:18 | përditesuar në 12:00

Lanë të ‚lirë‘ kamionin me drogë
Pranga 2 skanuesve të Rapiscan
Video/Kamioni me 1.6 ton kanabis u zbulua në Itali

DURRES – Kamioni me 1.6 ton marijuanë i cili kaloi nën „hundën“ e autoriteteve në portin e Durrësit dhe u zbulua në Bari të Italisë, ka çuar në pranga dy punonjës të Rapiscan, kompanisë së huaj konçensionare për skanimin e mallrave në port. Nga hetimet e kryera, u zbulua se kamioni që transportonte drogë mes lëndës drusore është skanuar nga Shoqëria „Rapiscan S2 Albania“, veprim për të cilin janë vënë nën përgjegjësi dy punonjësit, 28-vjeçari Fatjon Trezhnjeva përgjegjës për analizën e skanerit dhe supervizori Edmond Hysko (Në foto) 42 vjeç të dy me banim në Tiranë.

Sipas policisë, ata nuk kanë bërë asnjë lloj sinjalizimi, edhe pse gjatë skanimit është vërejtur se në kamion ka pasur dy lloje ngarkesash. Kamioni kaloi në anën tjetër të bregut, në Itali, aty ku u zbulua edhe sasia e konsiderueshme e drogës. Për kontrollin, sipas burimeve të policisë punonjësit e Rapiscan kanë hartuar një raport korrekt, duke mos pasqyruar pamjet e skanerit. Për momentin personat e arrestuar akuzohen vetëm për „shpërdorim detyr“e pasi nuk iu është provuar bashkëpunimi me dy personat e arrestuar në Itali.

Droga e fshehur mes drunjve që do të përdoresin për ndërtim të vendosur në mënyrë të çrregullt në kamion, u zbulua në portin e Barit nëpërmjet një skanimi me rreze X të pajisjeve „Siluetë Scan”. Autoritetet italiane vunë në pranga babë e bir 53 dhe 26 vjeçar, por sipas mediave të shtetit fqinj, ata kanë deklaruar se nuk kishin asnjë dijeni se ne kamion kishte lëndë narkotike.

Mësohet se sasia e madhe e lëndës narkotike kishte si destinacion rajonin verior të Lombardisë dhe nga shpërndarja e saj do të siguroheshin rreth 16 milionë euro.

E gjithë lënda narkotike e gjendur në kamionin që ishte nisur nga Shqipëria ishte e ndarë në 1.460 pako në total. Kjo është sasia më e madhe e kapur javët e fundit në Portin e Barit.

Policia e Durrësit  dhe Prokuroria vijojnë hetimet pasi dyshojnë se në këtë rrjet janë të përfshirë edhe persona të tjerë  përgjegjës në trafikimin e kësaj lëndë narkotike.

rapiscan
(I arrestuari Edmond Hysko dhe mënyra si behet skanimi i kamionit qe kalon ne port nga Rapiscan)

rapiscan
(Mënyra se si bëhet skanimi i një kamioni që kalon në portin e Durrësit nga Rapiscan)

rapiscan

Redaksia Online
(Gre.M/Shqiptarja.com)

1,5 Tonnen Cannabis über den Hafen Durres kommend, mit einem LKW, wurden in Italien beschlagnahmt.
Mit Video der Italienischen Polizei, wo das Cannabis zwischen Holz Bretter Paletten versteckt wurde

droga-e-kapur-ne-portNjë tjetër sasi e madhe droge që kishte kaluar përmes portit të Durrësit u sekuestrua nga Seksioni i Antidrogës në Itali. Bëhet fjalë për plot 1.5 tonë kanabis sativa, që dyshohet se kaluar përmes portit të Durrësit.

Koncesioni i skanimit, tarifa ulet nga 39 në 22 euro për çdo deklaratë doganore

Komisioni i Ekonomisë miratoi marrëveshjen e rinegociuar të koncesionit për skanimin e konteinerëve në dogana. Ministri Shkëlqim Cani tha se, marrëveshja e re do t’i kushtojë biznesit shumë më pak, nga ajo që miratoi qeveria e mëparshme.

Albania: Drug Arrests a Family Affair as Cannabis Crackdown Continues

As part of police operation Cifliku authorities in Albania have detained four people, all members of the same family, on suspicion of making and selling drugs.

Screen Shot 2015-11-18 at 9.49.43 AMHashish discovered in Operation CiflikuThe codename comes from the suspects’ family names: Samir Cifliku, 46, Florud Cifliku, 35, Guxim Cifliku 34, and Dashnor Cifliku, 43.

During raids on the Ciflikus’ homes, 80 kilograms of hashish was discovered.

Additionally, police in the south-central city of Berat seized a rifle, five mobile phones and a large white van.

Officials in Albania have announced several crackdowns on the sale and production of drugs in recent months. But the drug trade appears to still be booming despite their efforts.

In July, police said they had confiscated 216,000 marijuana plants since the beginning of the year – the same amount as the previous year.

Ende nuk ka informacione se si është trafikuar droga drejt Italisë, ndërsa pritet që në orët në vazhdim të ketë më shumë të dhëna rreth këtij operacioni.

Gjatë këtij viti autoritetet italiane kanë kapur sasi të mëdha droge që vinin nga Shqipëria. Jo më larg se dy ditë më parë, një kamion me 50 kilogramë kanabis u ndal në Portin e Vlorës.

Gut dokumentiert, bei US Behörden sind diese grossen US Bestechungs und Betrugs Firmen, wo ENRON, Worldcom, heute auch Lockheed & Martin. Bechtel, Haliburton vor allem im Kosov  usw.. in Albanien auftrat. RapisCan ist direkt eine Politiker Financzierungs Firma, lebte von Erpressung, als man technischen Schrott Weltweit einführen wollte als Körper Scanner, was nicht funktionierte und längst in den USA ausgemustert wurde.

 

Raubzüge wie zuletzt auch in Moldawien, wo man die eigenen Profi Verbrecher installiert, wie in Albanien auch Salih Berisha, Ilir Meta, Geschäfte von Fatos Nano mit Generel Electric, oder später mit Bechtel und Lockheed Martin, Top US Bestechungsfirmen, wie früher ENRON, Worldcom haben Alles Fakten zu US Politikern in Albanien und Diplomaten.

Shor and Stati are as emblematic of «sticky fingers» corruption by the Soros-financed Western-oriented parties in Moldova as Kolomoisky, Arseniy Yatsenyuk, and Petro Poroshenko are in Ukraine. In fact, in 2009, Stati was arrested by Ukrainian authorities in Odessa, Ukraine after then-Moldovan president Vladimir Voronin accused Stati of organizing a coup d’état in Moldova. The fingerprints of Soros and the Central Intelligence Agency’s NED were all over the coup plot in Moldova.

The Moldovan and Polish financial scandals have brought the disinfectant of sunshine upon the Soros-connected and neo-con heralded underworlds that run the day-to-day affairs of Moldova and Poland. When one peels back the onion in these countries, as well as in Ukraine, Romania, Bulgaria, Montenegro, Croatia, Slovakia, the Czech Republic, and the Baltic states, the same network of vipers, vampires, and vultures are discovered preying on legitimate businesses, the taxpayers, and the general commonwealth.

http://www.strategic-culture.org/pview/2015/06/19/neo-con-politicians-take-major-hits-eastern-europe.html

Die Top US Bestechungs Firmen welche in vielen Bestechungsfällen erwischt und verurteilt wurden, enorme Geldsummen als Bussgeld bezahlten.

Screen-Shot-2015-11-12-at-4.52.05-PM

Other government contractors high on POGO’s various misconduct rankings — including BP, FedEx, Chevron, Shell, Honeywell, Pfizer, GlaxoSmithKline, Merk, General Motors, and Halliburton — also rank high in lobbying, according to data compiled by the Center for Responsive Politics.

Contractors That Defraud the Government the Most Also Spend the Most on Lobbying

Die korrupten EU Rattem der Inkompetenz, organisieren zur Millionen € Vernichtung eine Umwelt Konferenz

In geheimer Mission, kam Staatssekretär Rainer Baake zu einem Meeting in den Durres Hafen

Der Albanische Botschafter Arthur Kuko, gehört direkt zur Hafen und Durres Mafia schon vor 15 Jahren und bereitete den Angela Merkel Besuch in Albanien vor. Im Schlepptau, waren aber auch weitere Regierungs Beamte dabei.

Es ist nicht der erste Deutsche Staatssekretär, der in diesem Deutschen Bestechungs Geschäft,  seine Aufwartung macht, diesmal bei einem geheimen Treffen in Durres. Richtig macht man es so, mit dem selben Albanischen Minister, wie China überall zeigt, wo kein Platz für Lobbyisten, inkompetende Politik Spinner mit Konferenzen ist.

Um diese Sache geht es Lobbyist und im Interessen Konflikt.

EU to Fund Albania-Macedonia Electricity Link

Grünen Politiker kamen immer nur zu 100 % für Betrugs und Bestechungsgelder nach Tirana, wenn man Ludgar Vollmer* unten, Rezzo Schlauch sieht u.a. mit den Bundesdruckerei Bestechungs Geschäften, inklusive Visa Skandal im Solde der Albaner Drogen Mafia, ebenso Durres – SHIAK, die selben Leute mit Edmond Haxhinasto, Lefter Koka und Ilir Meta schon damals. Was SPD Politiker in Albanien zuverantworten hatten, schon vor über 10 Jahren, ist eher ein Kriminal Roman. Hier handelt es sich um klare Interessen Konflikte, weil man als Lobbyist u.a. auch Verhandlungen über Strom Trassen führt usw. ein privates Geschäft der KfW, ebenso der Mega Betrugs Bank: Deutsche Bank, welche trotz 10 Milliarden Betrug (IKB Bank u.a.) an der KfW, weiter promotet wird.

Die Amerikaner haben diese Aussenpolitik, als „Scheckbuch Diplomatie2 schwer kritisiert schon in 2009, real Bestechungs Geschäfte pure.

Der Partner die Betrugs Bank: Deutsche Bank hat über 6.000 Gerichts Sachen, wegen Betrug gegen sich laufen, ebenso neben Bilanz Fälschungen, viele Skandale rund um Betrug, ermittelt neu die US Staatsanwalt auch wegen Geldwäsche für die Russen Mafia, wobei Josef Ackermann nun CoE ist der Zyprischen Mafia Geldwäsche Banken.

siehe der FIMES Report: Ifimes: Albania: One step forward, two steps back – Skrapari Mafia Partei LSI des Ilir Meta und Lefter Koka

Man kann sich gut vorstellen, das der Besuch des Staatssekretärs Rainer Baake in Durres, sinnlos war,  um die juristischen, finanziellen und sonstigen Probleme der EMS Reederei zulösen.

Eines der übelsten Bestechungs Geschäfte der Deutschen, ebenso tangiert es die Sicherheit der Häfen, was im Hafen von Durres überhaupt abläuft. Anfänger Investoren Fehler wurden gemacht.

Um diese Probleme geht, wo man sich eingekauft, mit Partnern der übelsten Mafia und illegalen, manipulierten Ausschreibungen, entgegen dem Master Plan des Hafens, der gültige Vorschrift ist. Dann wurden auch noch Millionen schwere Kredite aufgenommen, wie immer mit gefälschten Unterlangen und wie üblich: mit Bestechung. Lobbyismus des DAW, mit gezielt falschen Informationen, vor allem über die zuständigen Minister wie Sokol Olldashi, führten zu dem Zustand, zogen auch „Ratten“ an, aus vielen Ländern.

Erpressung und Betrug im Hafen von Durres und die EU Mafia mit der EIB und EBRD Bank geben neue Kredite

und ein Artikel in der Deutschen Presse von EMS.

Geschäftspraktiken in Albanien
Kein Schmiergeld, keine Genehmigung

Der Gangster Edmond Haxhinasto mit Rainer Baake in der Mitte

Rainer Baake ist ein deutscher Politiker. Er ist im Januar 2014 von Sigmar Gabriel als beamteter Staatssekretär für Energie ins Bundesministerium für Wirtschaft und Energie berufen worden. Er gilt als Experte in Klima- und Energiefragen. Wikipedia

Durrës/ Mision sekret i Berlinit në port. Ultimatum: Jo media shqiptare

 0  292  296

·       “Hija” e mosmarrëveshjes midis APD-së dhe koncesionarit të Terminalit Lindor për licencimin e shërbimit stivador (ngarkim-shkarkimi)

·       Sekretarin e Shtetit në Ministrinë Federale të Ekonomisë dhe Energjisë Rainer Baake nuk e shoqëron në Durrës ambasadori në Tiranë Hellmut Hoffmann, por zëvendësja e tij, teksa e presin ministri shqiptar i Transportit dhe Infrastrukturës Edmond Haxhinasto dhe drejtori i përgjithshëm ekzekutiv i APD-së Gazmend Shalsi

NGA THANAS MUSTAQI

DURRËS, 9 korrik 2015 –  Vizitë incognito (?!) e një delegacioni gjerman të nivelit të lartë në portin e Durrësit, që kërkuan shmangien e medieve. Berlini është në pozitë të vështirë për incidentet e investitorëve gjermanë portin e Durrësit. Nuk përjashtohet të ketë zyrtar a diplomat me lidhje të dyshimta.

HESHTJE SHTYPI!

Të enjten, më 9 korrik 2015, ora 8:30, ka mbërritur  në portin e Durrësit një delegacion gjerman i kryesuar nga Sekretari i Shtetit në Ministrinë Federale të Ekonomisë dhe Energjisë Rainer Bake (Baake). Delegacioni shoqërohej nga zëvendës-ambasadorja e Republikës Federale të Gjermanisë Anke Olshtajn (Holstein); drejtorja ekzekutive e DIHA-s (Deutsche Industrie-und Handelsvereinigung in Albanien – Shoqata Gjermane e Industrisë dhe Tregtisë në Shqipëri) Anette Kasten. Delegacioni u prit në mjediset e Autoritetit Portual Durrës (APD) nga ministri shqiptar i Transportit dhe Infrastrukturës (MTI) Edmond Haxhinasto dhe drejtori i përgjithshëm ekzekutiv i APD-së Gazmend Shalsi dhe zyrtarë të tjerë të administratës. Me kërkesën e palës gjermane, mediet qendrore dhe vendore nuk u njoftuan dhe as nuk u lejuan të ishin të pranishme në bisedimet kokë më kokë me mikpritësit shqiptarë, tha zyra e shtypit e drejtorisë së përgjithshme të APD-së. Kjo u duk dhe nga fakti se zëdhënës të MTI-së, deri në orën 16:00 nuk dhanë asnjë njoftim për eventin e rëndësishëm, ku ishte i pranishëm titullari i dikasterit.

ZYRTARISHT

Sipas një njoftimi të APD-së, pasi u uroi mirëseardhjen mysafirëve nga Gjermania, drejtori i përgjithshëm ekzekutiv i APD-së Gazmend Shalsi i njohu zyrtarët gjermanë me disa nga karakteristikat e portit më të madh të vendit. Ai vlerësoi investimet e rëndësishme të qeverisë shqiptare për rikonstruksionin e portit të Durrësit dhe kthimin e tij në një port tërheqës për investitorët vendas dhe të huaj. 80 për qind e portit tashmë është dhënë me koncesion, – tha më tej Shalsi, duke nënvizuar se në hapësirën portuale ka ende mundësi investimi për të ardhmen, duke synuar dhënien me koncesion edhe të Terminalit perëndimor, i vetmi që vazhdon të menaxhohet nga APD. Përvoja e krijuar me kontratat e koncesioneve në 2-3 vitet e shkuara do t’i shërbejë edhe thithjes së investimeve në të ardhmen. Duke folur për bashkëpunimin aktual me një kompani gjermane nga Hamburgu për zhvillimin e kalatave dhe zonave portuale, drejtori i APD-së Gazmend Shalsi i ftoi investitorët gjermanë të jenë pjesë realizimit të projekteve të ardhshme për portin e Durrësit. Ministri shqiptar Edmond Haxhinasto nënvizoi rëndësinë e portit të Durrësit si portë e Korridorit 8 për transportin e mallrave nga rajoni Adriatik në atë të Detit të Zi. Sekretari Bake u interesua veçanërisht për kapacitetet portuale dhe lidhjet e tij me qytetin e Durrësit. Më pas delegacioni i shoqëruar nga Ministri Haxhinasto dhe Drejtori Shalsi zhvilloi vizita në Terminalin e Trageteve AFTO (Albanian Ferry Terminal Operator), ku u prit dhe u shoqërua nga administratori i koncesionit Simon Aleksander (Alexander) Harm, si dhe në Terminalin Lindor (EMS, Albanian Port Operator), ku u prit nga Çarls Geri Xhilspaj (Charles Gary Gillespie), përfaqësues i posaçëm i administratorit të koncesionit Manfred Myler (Mueller).

TENSIONI I LEHTË

Nuk dihet pse Sekretarin e Shtetit në Ministrinë Federale të Ekonomisë dhe Energjisë Rainer Bake nuk e shoqëroi në Durrës ambasadori Elmut Ofman (Hellmut Hoffmann), por zëvendësja e tij. Ndonëse biseda, më 9 korrik 2015, në zyrat e APD-së ishte normale dhe kaloi në mënyrë të përzemërt, “Dyrrah”-u mësoi për një tension të lehtë. Lidhur me mosmarrëveshjet që mund të lindin me ndonjë koncesionar gjerman në port, drejtori i përgjithshëm ekzekutiv i Autoritetit Portual Durrës Gazmend Shalsi bëri të qartë se ato zgjidhen me transparencë, negociata, gjithmonë duke respektuar legjislacionin dhe kontratat dhe jo me gazeta. Kuptohet, i zoti i shtëpisë nuk përmendi emër, por ishte fjala për Terminalin Lindor, koncesionari (EMS, Albanian Port Operator) i të cilit nuk pranon të licencohet për shërbime stivadore (ngarkim-shkarkimi). Sikurse është bërë e ditur, administratorit i koncesionit Manfred Myler (Mueller) ka përdorur të përditshmen më të madhe gjermane të biznesit “Handelsblatt”, që më 19 qershor 2015 ka botuar shkrimin që akuzonte APD-në për mitmarrje. Titulli ishte mjaft intrigues: “Nuk ka ryshfet, nuk ka leje”. Shalsi ua rikujtoi zyrtarëve gjermanë këtë fakt edhe një herë.

NJË DITË MË PARË

Është interesant, një ditë më parë, më, më 8 korrik 2015, në një nga panelet e Konferencës Ekonomike Gjermani-Shqipëri, e cila u organizua me rastin e vizitës në Tiranë të Kancelares Angela Merkel, një nga zyrtarët gjermanë në Ministrinë Federale të Ekonomisë dhe Energjisë bëri një deklaratë bombë, duke përsëritur “Handelsblatt”-in për korrupsionin në portin e Durrësit. Kjo e ka detyruar drejtorin e përgjithshëm ekzekutiv të APD-së Gazmend Shalsi të replikojë. Shalsi tregoi për “Dyrrah”-un se bëri të qartë publikisht se administratori i koncesionit Manfred Myler (Mueller), i pranishëm në panel, i ka dërguar një letër, ku konfirmon se s’ka deklaruar asgjë për korrupsion të APD-së, por ishte një keqinterpretim i gazetarit gjerman. Shalsi tha se problemi i licencimit të shërbimit stivador është në proces gjyqësor.

Me sa duket, incidenti i 8 korrikut në Tiranë, ka detyruar Sekretarin e Shtetit në Ministrinë Federale të Ekonomisë dhe Energjisë të Gjermanisë Rainer Bake të kërkojë heshtje shtypi më 9 korrik 2015 në Durrës. Berlini është në pozitë të vështirë për incidentet e investitorëve gjermanë portin e Durrësit. Nuk përjashtohet që në këtë ministri dhe ambasadën gjermane në Tiranë të ketë zyrtar a diplomat me lidhje të dyshimta. Kështu u shmangën pyetjet e mundshme të bezdisshme të gazetarëve.

Fotot: Tristan Sherifi & Gëzim Kabashi.

– See more at: http://www.durreslajm.com/investigim/durr%C3%ABs-mision-sekret-i-berlinit-n%C3%AB-port-ultimatum-jo-media-shqiptare#sthash.FK060Cm2.dpuf

Albanian-German economic forum: „New chapter of cooperation“
08/07/2015
Albanian-German economic forum: New chapter of cooperation

The State Secretary of the German Ministry of Economy, Rainer Bake, declared that the visit of Chancellor Merkel in Tirana opens a new chapter in the economic relations between the two countries.

“Germany is an important economic partner of Albania for mutual exchange of goods. We have exchanged more than 200 million EUR of exchanges in the past years. Trade is going on the right direction. These economic relations should expand and today would give new impulses. We are conviced that the German companies will build a strong position in Albania”, Rainer declared.

Bake said that Germany aims to have more investments in Albania, but they need more security and transparency, especially in the environment, energy, infrastructure and tourism areas.

The judiciary situation and property ownership issues remain the main problems for foreig investments.

http://top-channel.tv/lajme/english/artikull.php?id=14579&ref=fp#.VaP_rrz1G1E

*

Die grossen Verbrechen: Staats Sekretär Vollmer und die Bundesdruckerei. Cash für Ludgar Vollmer: 400.000 DM damals!Wie der Spiegel richtig schreibt, arbeitet Ludgar Vollmer auch mit Kriminellen zusammen, die in den Frauen Handel verwickelt sind. Seine Visa Beschaffungs Aktionen für die Ukrainische und Albanische Mafia, beschäftigt den Bundestag im Moment.

Festnahme des Geschäfts Partner von Ludgar Vollmer in Albanien, u.a. die höchsten Polizei Direktoren und der Vizw Innenminister Bujar Himci im Oktober 2002. Der Innenminister und Mafia Boss Ilir Gjoni, dankte zuvor ab und floh in die USA, ebenso war der Geschäftsparnter und Mafia Boss Ilir Meta ab Ende Januar 2002 nicht mehr im Amte, nachdem seine guten Freunde und der Ehefrau, als Drogen Schmuggler und mit Diplomaten Pass natürlich verhaftet wurden in Italien.Ludgar Vollmer schweigt zu diesen Festnahmen bis heute!

 

Früher vor Jahren, hatte Deutschland soviel Glaubwürdigkeit, das man jedes Problem praktisch mit einem Hintergrund Gespräch lösen konnte. Es es geht wie so oft um gegebene Kredite, einer Bank die Milliarden Summen im Osten und im Balkan verloren hat.

 

 

Die Chinesen haben den in 2008 geschenckten Container „Scanner“ repariert

Container Scannen ist ungeheuer wichtig, weil wie bewiesen Drogen, Waffen und gefälschte Waren so nach Europa kommen. Verstecke sind sogar Baumaschinen und ansonsten Verstecke aller Art, wo sogar mit Schiffen aus Moldawien und der Ukraine, gefälschte Zigaretten und Kokain nach Albanien kamen. Kokain, Waren aller Art, konnten über den Ost Kai, den Hafen passieren, worüber wir vor Jahren berichteten und an die Zustände von 1997-1999 erinnert.

Aber auch hier kam eine bekannte Betrugs Firma aus der US Politik zu Zuge: „Rapiscan“.  Ein Firma für Nicht Funktion Scanner bekannt *

Das grosse Schweigen brach immer aus, bei der korrupten EU Commission, den Botschaftern, wenn die grossen Betrugs Geschäfte organisiert wurden. Am peinlichsten sind und waren Deutsche und US Betrugs Geschäfte, wo die US Botschafter schwiegen, oder sogar wie mit den Bechtel Geschäften in Albanien und m Kosovo, den EU Vertreter Peter Feith deutlich sagten, er solle seinen Mund halten, seine Nase nicht in dieses Betrugs Geschäft stecken, denn es seit ein Geschäft zwischen dem Kosovo und der US Regierung. Kurz gesagt, deckt bis in die jüngste Zeit, die US Regierung diese ARt von plumpten Betrugs Geschäften, mit International gut bekannten Verbrechern, welche vollkommen korrupt sind.Das der neue US Botschafter Donald Lu, davon spricht, das Rechts System zu stärken ist genauso ein Betrug, wie die EU, US, Deutschen Justiz Missionnen, denn es kommt immer Nichts dabei raus.

Europa zeigte auch hier im Hafen, das man Nichts Vernünftiges zustande bringen will, wie Deutsche Consults mit der grössten Passagier Abfertigungs Halle im Östlichen Mittelmeer zeigten, wo es natürlich durchregnete, die Fenster bei einem ersten Sturm zerbrachen usw.. Eine einzige Pleite Veranstaltung in allen Balkan Ländern, wie in Afrika oder der Ukraine, durch korrupte Eliten der EU und Hirnlose Deutsche Politiker.

Eines der Debakel im Hafen was die Geheimdienste untersuchten, wie es zum Defekt des von den Chinesen geschenckten modernen Container Scanner unter der Sokol Olldashi Mafia kam (engster Partner der Deutschen Politik und Lobby Mafia, wie den korrupten Weltbank und EBRD Clowns) kam. Scanner für Krankenhäuser, werden oft auch ausser Funktion gesetzt, damit Privat Kliniken die Aufträge erhalten. Albanien live und normal, weil korrupte EU Politiker Alles finanzieren.

und dann gegen jedes Gesetz, erneut ohne Ausschreibung die US Firma „Rapiscan“ zu einem illegalen Monopol Vertrag kam, der inzwischen storniert wurde von der neuen Regierung.

Diese Betrügereien werden direkt vom US Justiz Ministerium, Weltweit als Geschäfts Modell gesehen und deshalb gibt es auch bei den Amerikaner Justiz- und Polizei Missionen, welche überall im Desaser endet: Justiz unerwünscht. Die Bechtel Autobahn im Kosovo und Albanien, ein peinliches Betrugs Desaster überall in vielen Balkan Ländern.

(ICITAP) US Mafia – Albania-Kosovo Highway Costs Soar To 2 Billion Euros – Frank Wisner, Tom Rich, Christopher Dell,

Offizielle US Politik ist, das es keine Monopol Verträge gibt, aber im Lande ohne Justiz ist Alles möglich, wie die vielen US Geschäfts Skandale zeigen, was bei Munition und Waffen Geschäfte anfängt vor über 20 Jahren. Bujar Nishani, war in diesen Geschäft der Mafia direkt verwickelt, als Justiz Minister in 2013.

http://www.rapiscansystems.com/images/site/rapiscan_systems_logo.png

Erneut erhält eine US Firma, ohne jede Ausschreibung einen derartigen Monopol Vertrag, mit Millionen Profiten.

Im Container Scanner Betrugs Geschäft “Rapiscan” wird mit der Regierung verhandelt

Andere legendäre Betrugs Geschäfte der EBRD Bank und Deutscher Consults im Hafen.

Unglaublich aber wahr, wie Deutsche Consults und die korrupte EBRD Bank, Betrug inzenieren und nicht nur mit der Abfertigungs Halle im Hafen.

Die EBRD Bank, gibt einen Korruptions Kredit von 15 Millionen €, für das Ausbaggern des Hafen von Durres

Die Betrugs Geschäfte im Hafen, was unverändert von der alten Durres und Tirana Mafia seit 15 Jahren kontrolliert wird, fand etliche Höhepunkte rund um die Bestechungs Geschäfte im Hafen, mit der Berisha, Sokol Olldashi  Mafia und Eduart Ndreu, mit übelsten Bestechungs Geschäften, ohne jede Ausschreibung der Deutschen, was an die Bundesdruckerei und Visa Geschäfte, der sogenannten Diplomaten , Lobbyisten und Politiker erinnert.

Historische Tatsache ist, das alle Institutionen von der Mafia kontrolliert wird, wie die IEP Militär Studie auch über den Kosovo feststellte in 2007 und genau diese Zustände, zieht wie der Speck die Ratten an. Besonders schlimm wurde es im Hafen, als erneut UN Organisationen auftauchten mit dem auch von Deutschland finanzierten UNODC Büro. Resulat. Schlimmer als in 1997-1999, wurde der Hafen von Kriminellen kontrolliert.

nachdem viele Millionen verpulvert wurden auch für den Reise Tourismus, kann plötzlich niemand in Europa sowas organisieren aber die UN Organisaton UNODC, das man Zoll und Container Controlle zusammen schliesst. Chaos total, was im Hafen angestellt wurde, und die Geldgeber und etliche Botschaften sind direkt daran beteiligt.

Das Desaster im Hafen von Durres.

UNDOC Büro Port Durres
Als dieses Deutsch finanzierte UNDOC eröffnet wurde, ging es steil bergab mit der Hafen Sicherheit, weil man Kriminelle anstellte und das Büro leiten liess.

Durrës. Kinezët riparojnë skanerin e doganës, prishur qysh në vitin 2012

 0  41  42

Në shtyp janë bërë spekulime se skaneri, dhuratë e qeverisë kineze dhe marrë në dorëzim në prill të vitit 2008 në praninë e ish-Kryeministrit të Shqipërisë Sali Berisha, është prishur qëllimisht nga trafikantë materialesh radioaktive të lidhur me ish-qeverinë e djathtë, sot në opozitë. Për këtë skandal ka hetuar dhe shërbimi sekret amerikan

DURRËS, 11 janar 2015 –  Që nga e shtuna, 10 janar 2015, skaneri, që ndodhet në sheshin e kontejnerëve në doganën e portit të Durrësit, është funksional dhe i riparuar plotësisht, njoftoi Drejtoria e Përgjithshme e Doganave. Ky skaner qëndronte jashtë funksionit që nga viti 2012.

Ky skaner është dhuratë e qeverisë kineze dhe është marrë në dorëzim në prill të vitit 2008 në praninë e ish-Kryeministrit të Shqipërisë Sali Berisha. Por që nga viti 2012 ai ka qenë tërësisht jashtë funksionit. Për riparimin e tij janë marrë sërish specialistë kinezë, të cilët kanë konstatuar që ky skaner ka punuar vetëm 200 orë/punë dhe më pas është prishur. Skanerit nuk i ishin kryer shërbimet e nevojshme për ta mbajtur në punë, çka kishte sjellë dëmtimin dhe nxjerrjen e tij jashtë funksionit (kliko videon: https://www.youtube.com/watch?v=ufoESbFX5_Y).

Në shtyp janë bërë spekulime se skaneri është prishur qëllimisht nga trafikantë materialesh radioaktive të lidhur me ish-qeverinë e djathtë, sot në opozitë. Për këtë skandal ka hetuar dhe shërbimi sekret amerikan.

Me skanerin e riparuar dhe funksional tashmë në doganën e portit të Durrësit do të rritet shpejtësia me të cilën kontrollohen dhe përpunohen kontejnerët, duke i dhënë biznesit me shumë lehtësi dhe shpejtësi, ndërsa nga ana tjetër dogana kryen kontrolle më efikase, më të shpejta dhe të sigurta.

Riparimi i tij u bë nga shoqëria e njohur kineze “Nuctech Company Limited”, drejtori i parë së cilës, deri në vitin 2008, ka qenë Hu Haifeng, i biri i presidentit aktual të Kinës Hu Jintao. Po “Nuctech”-u e instaloi pajisjen e mësipërme në vitin 2008 në portin e Durrësit. Sipas kësaj kompanie, në qershorin e vitit 2014 skaneri i saj në doganat malazeze, zbuloi 250 kg kokainë në kontejnerët me banane për Shqipëri.

/th. m. agjencia e lajmeve “Dyrrah”/

– See more at: http://www.durreslajm.com/ekonomia/durr%C3%ABs-kinez%C3%ABt-riparojn%C3%AB-skanerin-e-dogan%C3%ABs-prishur-qysh-n%C3%AB-vitin-2012#sthash.0GCDL59Y.dpuf

International bekannte Kriminelle, sind Berater bei Edi Rama, welche als vollkommen korrupt ebenso gelten.

Tony Blair hat nicht nur die Verantwortung für den kriminellen Kosovo Krieg mit Terroristen als Partner, wo die Kriminellen direkt von Bin Laden finanziert wurden, wie sogar Fatos Klosi in 1998 bestätigte oder der US Sonder Gesandte Robert Gelbard. Er ist für den Mord an über 500.000 Kindern im Irak verantwortlich, wie Bill Clinton, oder Madelain Allbright.

Desmond Tutu: ‘Put Tony Blair in the dock for war crimes’

blair_save_children

Schuldig gesprochen, vor dem Internationalen Kriegs Tribunal

Schuldig Bush, Blair, Rumsfeld, Cheney: War Crimes Tribunal in Malaysia

Archbishop Desmond Tutu has called for Tony Blair and George Bush to be hauled before the international criminal court in The Hague and delivered a damning critique of the physical and moral devastation caused by the Iraq war.
George W. Bush, Tony Blair found guilty of war crimes … in Malaysia

The Kuala Lumpur War Crimes Commission (KLWCT),

Richard Falk (November 15, 2011). „Kuala Lumpur tribunal: Bush and Blair guilty“. Al Jazeera.

Albania and Montenegro Hold Balkan Record on Murders, Macedonia Stands In Between

Albania and Montenegro have the highest murder rate in the Balkans. In Albania there are 5 murders in…

 

„Save the Children“ ehrt Kindermörder Tony Blair

Die VS-amerikanische Organisation „Save the Children“ hat den Kindermörder und Kriegsverbrecher, den ehemaligen britischen Premier Tony Blair, den Mann der in zehn Jahren Krieg gegen den Irak massiv zum Tod von hunderttausenden Irakern beitrug, unter ihnen geschätzte 6000 Kinder, eine Auszeichnung verliehen.

Artikel lesen
iraqichildren

“From the beginning of humankind there has been brutality, conflict, intrigue, the destructive obsession with a narrow self-interest”, said Blair in acceptance. Freudian slip or what. He praised “the magnificent American and British Military” with Save The Children and other NGOs for their work in Africa.

 

Der Welt Gangster Georg Soros besucht den Betrüger Lulzim Basha in Tirana und ein Thehti Betrugs Fall

Malaysia MH17

How is excluding Malaysia from the team and granting it an inferior status in the investigation paving “the way for better international cooperation, facilitating the exchange of knowledge, expertise and evidence?”

Trotz Haft Befehl: Die Georg Soros Ratte: Mikheil Saakashvili taucht in Tirana auf

Putin vs. Obama

Dieses aussagekräftige Bild benötigt keinen Kommentar. Es spricht für sich.

Noch ein Adviser der Edi Rama Regierung, was der Verbrecher Tony Blair organisiert hat. Die Georgische Verbrecher Gestalt, des Georg Soros, besorgte die 4 Auftrags Killer für das Maidan Massaker, welche wahllos Leute erschossen, im alten CIA Stile, wo dann die gekaufte Presse, die Toden der Regierung unterschoben.

Trotz Haft Befehl: Die Georg Soros Ratte: Mikheil Saakashvili taucht in Tirana auf

So verblödet und krmiinelle ist die NATO, USA und EU: Ergebnisse sind immer im deströsen Nichts, wobei mindestens 26 Milliarden € das Afghanistan Abenteuer der Deutschen dank der korrupten Politiker kostete und auch für Nichts.

US-Kriegskosten – 14 Mio. Dollar pro Stunde

Mittwoch, 7. Januar 2015 , von Freeman um 09:00

Laut neuesten Bericht des Congressional Research Service, oder Forschungsdienstes des Kongress, eine parteiunabhängige staatliche Einrichtung, haben die Vereinigten Staaten in den 13 Jahren seit 9/11, weltweit für den „Krieg gegen den Terror“ insgesamt 1,6 Billionen Dollar ausgegeben. Ja richtig, 1’600 Milliarden Dollar. Aufgeteilt auf diese Zeit sind das sagenhafte 14 Millionen Dollar pro Stunde!!! 95 Prozent dieses Geldes wurde für die Kriege in Irak und Afghanistan ausgegeben. Davon wiederum 51 Prozent für den Krieg gegen den Irak und der Rest für Afghanistan. 92 Prozent des Geldes kam aus dem Budget des Verteidigungsministeriums und 6 Prozent vom Aussenministerium. Nur 1 Prozent davon wurde für die medizinische Versorgung der Veteranen der Kriege verwendet.

Und, was hat Washington damit erreicht? NICHTS! Die ISIS hat die irakische Armee Anfang 2014 weggefegt, hat grosse Landesteile des Nordirak und Syrien übernommen. Das Obama-Regime hat dann beschlossen, wieder den Irak und zusätzlich auch Syrien ab Sommer zu bombardieren. Diese Fortsetzung des Krieges hat bisher 1,1 Milliarden Dollar gekostet. Die Taliban haben sich in Afghanistan zum Sieger erklärt und die US-Armee zieht sich teilweise zurück.

Der Bericht wurde veröffentlicht, weil das Obama-Regime fast 6 Milliarden Dollar zusätzliche Gelder für den „Kampf gegen ISIS“ beantragt hat und 1’300 Soldaten in den Irak im Januar entsenden will. Wie lange will das amerikanische Volk diese gigantische Verschwendung von Steuergeldern noch hinnehmen? Obwohl, es ist keine „Verschwendung“, denn die Wirtschaft der USA funktioniert nur noch wegen der Rüstungsindustrie. Dieses Monster muss ständig gefüttert werden und der Hunger wird immer grösser.

Es spielt deshalb gar keine Rolle, ob die Kriege gewonnen werden oder nicht. Darum geht es gar nicht, sondern es geht nur um künstliche Feinde zu erfinden, damit man einen Grund für die Rüstungsausgaben hat. Den Amerikanern müssen immer neue Feinde vorgegaukelt werden, welche die Militärausgaben rechtfertigen. Deshalb ist auch Russland der neue Bösewicht und dazu müssen mehr Gelder zur Verfügung gestellt werden.

Wie der ehemalige US-Botschafter in Moskau George Kennan hat, „sollte die Sowjetunion in den Gewässern der Ozeane versinken, dann müssten die Vereinigten Staaten es innerhalb von Tagen sofort wiederbeleben, denn die ganze Wirtschaft der USA würde sonst zusammenbrechen.“ Amerika braucht Feinde. Die islamischen Terroristen der ISIS sind deshalb neue erfunden worden und die Al-Kaida und die Taliban sind auch Kinder der CIA.

Hier weiterlesen: Alles Schall und Rauch: US-Kriegskosten – 14 Mio. Dollar pro Stunde http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2015/01/us-kriegskosten-14-mio-dollar-pro-stunde.html#ixzz3O9Vzt6uD

 

Die US Firma Rapiscan, ist eine Politische Betrugs Firma der USA, in allen Super Skandalen verwickelt. Ausschnitt:

Die Lobbyisten

Es gibt tausende Lobbyisten in Washington, um die ständig steigenden Budgets für Krieg und Heimatlandsicherheit zu gewährleisten. Ein Beispiel dafür ist der ehemalige DHS-Minister Michael Chertoff, der den Kauf der sehr kritisierten (und wenig erprobten) Voll-Körperscanner durchboxte, die auf Flughäfen eingesetzt wurden. Während Chertoff Dutzende Interviews gab, um die Öffentlichkeit zu überzeugen, dass die Maschinen notwendig waren, um die Terrorbedrohung einzudämmen, hatten viele Menschen keine Ahnung davon, dass der Hersteller dieser Geräte ein Klient der Chertoff Group ist, seiner hoch profitablen Sicherheitsberatungsagentur. (Diese sehr teuren Geräte wurden später verschrottet, nachdem die Herstellerfirma Rapiscan die Profitlawine kassiert hatte.)

Lobbyisten halten den Druck auf Politiker dadurch aufrecht, dass sie jedes Budget nach Begriffen wie „stark gegen den Terror“ und „weich gegen den Terror“ einordnen. Dafür haben sie die perfekten Produkte – Produkte, die so konstruiert sind, dass sie sich selbst zerstören und in einem endlosen Krieg gegen den Terror immer wieder ersetzt werden müssen.  “