Langzeit Gangster Familie des Salih Berisha, der Tropoje Mafia: Fatos Gjuzi erneut verhaftet als Grundstücks Chef von Kavaje

Langzeit Show Albanischer Regierung, Versagen der US und EU Institutionen, weil die USAID – AAEF Mafia mit der Weltbank Alles sabotierte, für private Profite.

Diebstahl von 50 Hektar Küsten Grundstücke, Produzierung von gefälschten Grundstücks Urkunden, Non Stop. Fatos Gjuzi ist fester Bestandteil in einem Tropoje Verbrecher Club rund um Astrid Patozi, die Tropoje Verbrecher Familie Vatnikaj und des US Gangster mit Herz Problemen: Alban Yhillari, der in vielen Skandalen Federführend ist. Die Verbrecher Familien machten weiter, trotz des Super Skandales mit der „Bucht Generale“, wo man Shiak Drogen Bossen dort zu Gross Land Besitzern erklärte.

Erst vergab man illegal Agar Land, dann nach 2009 wurden gefälschte und ungültige Kompensierungs Papiere produziert über die ZVRPP Büros, nachdem der Verbrecher Boss und Justiz Minister Bujar Nishani, die „vorläufigen Grundstücks Papiere“ erfand

In Albanien ist der Kopf ganz Oben faul, zu lange geduldet von der EU und den US, weil man Albanien als Geldwäsche und Drogen Drehscheibe brauchte.

US Botschafter: Albanische Minister, Abgeordnete, Richter, sind korrupt und inkompetend

Justiz Show im Nichts des Edi Rama. State institutions sing agreement to protect private property

Langzeit kriminelle Familien, wobei der nun erneut verhaftete Fatos Gjuzi ebenso aus Tropoje ist, zur Tropoje Gangster Familie des Astrit Patozi gehört, ebenso die berüchtigte Verbrecher Familie Vatnikaj, war schon in dem Mega Betrug rund um die „Bucht Generale“ Kavaje Bezirk vor 6 Jahren tätig, wobei der Bruder ein illegales Anwalts Büro in Durres in der Strasse Alexander Goga hatte, direkt auf einer Nebenstrasse gebaut. Nachdem Wahlsieg verschwand der Gangster Zef Vatnikaj, aus Durres.

Langzeit Skandale mit dem Super Gangster Alban Yhillari, baute erneut illegal in Tirana in der Zone „A“ im Orts Zentrum

Tunxh Vatnikaj
Tunxh Vatnikaj- Der später verhaftete Tunxh Vatnikaj, ist engster Verwandter des Astrid Patozi, rechte Hand von dem Gangster Boss Salih Berisha.

Zef Vatnikaj - Tropoje Mafia advokat

Zef Vatnikaj – Tropoje Mafia advokat

Rruga Alexander Goga, wo das Gericht ist, nachden Parlaments Wahlen 2013, verschwand die Tropoje Gangster Familie.

Diese Anwalts Büro, der Kosovo Land Mafia, wurde in 2013 geschlossen, nachdem das Foto geoutet wurde, als illegale gebaut Anwalts Kanzlei. Gelb neu angestrichen, ohne Eingang dort, ist nun ein Bekleidungs Geschäft dort.

aus

Die Albanische Justiz Verweigerung, illegales Vermögen und Immobilien zu beschlagnahmen

Gangster Tunxh Vatnikaj, beansprucht einen Sitz in der Richter Kontrolle – Kultur Ministerin Mirela Kumbaro erklärt den aktuellen Grundstücks Diebstahl in Tirana

Tjetërsoi 50 ha tokë, arrest shtëpie kreut të hipotekës

 • Shekulli
 • 16 Nëntor 2015, 09:47
 • Përditësuar 10:16

Temat Kryesore

 • Gjykata lë në arrest shtëpie kreun e hipotekës. Zbardhet mekanizmi se si kanë vepruar Fatos Gjuzi me dy vartësit e tij. Kallëzimet e shumta për abuzimet

Nikoleta Kovaçi

Vijon prokuroria e Kavajës të sjellë fakte dhe prova të një abuzimi të madh që lidhet me tjetërsimin e rreth 50 ha tokë në zonën e Kavajës. Dy ditë më parë u vunë në pranga tre persona, njëri prej të cilëve edhe i konsideruar si përgjegjës kryesor i këtij tjetërsimi, pasi ai ka qenë edhe në krye të hipotekës. Fatos Gjuzi është lënë në arrest shtëpie gjatë vlerësimit të masës së sigurisë, ndërsa prokurorja ka kërkuar për të masën e arrestit me burg. Mirëpo në një hetim intensiv që prokuroria ka ndërmarrë kundrejt akteve të tjetërsimit masiv të sasisë prej 50 hektarësh në bregdetin e zonës Vilë-Bashtovë, vërehen shkeljet e shumta që janë bërë nga ana e autoritete përgjegjëse. Më poshtë sjellim fakte dhe prova të Prokurorisë së Kavajës në lidhje me skandalin e tjetërsimit të tokave në bregdet me firmë zyrtarësh, skandal që në fakt nuk është i vetëm, pasi jo pak herë janë proceduar persona në funksione drejtuese për tjetërsim në të gjithë vendin.

Bashkimet e procedimeve

“Prokuroria e Kavajës me dt.15.01.2014 ka regjistruar procedimin penal nr. 36. Ky procedim i referohet kallëzimit të Komisionit Vendor të Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefektit të Qarkut Tiranë, në të cilin pretendohet se anëtarët e Komisionit të Ndarjes së Tokës në fshatin Vilë-Bashtovë, të Komunës Gosë, në mënyrë të kundërligjshme kanë përpiluar aktet e marrjes së tokës në pronësi në emër të disa shtetasve.

Gjithashtu në dt. 07.04.2014, Prokuroria e Kavajës ka regjistruar procedimin penal nr. 224. Ky procedim i referohet kallëzimit të dërguar nga Njësia e Kontrollit të Brendshëm dhe Antikorrupsionit në Kryeministri, në të cilin pretendohet se personat që ushtrojnë funksione publike në Komunat Gosë dhe Kryevidh, me veprimet a mosveprimet e tyre në kundërshtim me ligjin, jo vetëm nuk kanë përmbushur detyrat funksionale, por u kanë sjellë personave të tjerë përfitime materiale të padrejta dhe kanë dëmtuar interesat e ligjshme të shtetit.

Më 10/04/2014, është vendosur bashkimi i procedimeve penale të mësipërme në një të vetëm në atë me nr.36/2014, pasi kishim të bënim me dy procedime të regjistruara për të njëjtën vepër penale dhe të dyshuar, në fazën e hetimeve paraprake, si të kryer nga disa persona në bashkëpunim mes tyre. Më 04.11.2015 është urdhëruar regjistrimi i emrit të personit që i atribuohet vepra penale shtetasve Myzafer Xhelili, Idriz Thaçi dhe Fatos Gjuzi. Gjithashtu më 09.07.2014, Prokuroria e Kavajës ka regjistruar procedimin nr.427. Ky procedim i referohet kallëzimit të dërguar nga Kontrolli i Lartë i Shtetit për ZVRPP Kavajë. Në dt. 02.11.2015 është urdhëruar regjistrimi i emrit të personit që i atribuohet vepra penale, shtetasit Fatos Gjuzi. Edhe ky procedim me vendimin e dt. 09.11.2015 është bashkuar me procedimin penal nr. 36.

Fakti hetimor

Komisionit Vendor për Verifikimin e Titujve të Pronësisë, pranë Prefektit të Qarkut, Tiranë, ka bërë kallëzim ndaj shtetasit Idriz Thaçi, në cilësinë e Kryetarit të Komisionit të Tokës në Fshatin Vilë-Bashtovë, shtetasit Myzafer Xhelili në cilësinë e Përfaqësuesit të Rrethit Kavajë dhe shtetasit Tomor Baballari, përgjegjës i SAMT. Konkretisht kallëzimi ka të bëjë me vlefshmërinë ligjore të akteve të marrjes së tokës në pronësi në emër të përfaqësuesve të disa familjeve bujqësore. Për shkak se AMTP-të në emër të personave janë dhënë në kundërshtim me ligjin, pasi kanë përfituar tokë mbi një sipërfaqe që nuk ka qenë në zërin kadastral “tokë bujqësore” në datën 1.8.1991.

Gjatë verifikimit të AMTP-ve, për fshatin Vilë-Bashtovë ka rezultuar se parcela me nr. 23 kadastral regjistruar në ZVRPP me nr. 295/73 ka qenë tokë pa fryt në 01.08.1991 dhe për rrjedhojë, çdo regjistrim i bërë në këtë parcelë, është bërë në kundërshtim me ligjin nr. 7501, datë 19.07.1991 “Për tokën” dhe akteve nënligjore në zbatim të tij. Konkretisht midis viteve 2003 dhe 2008 janë ndarë AMTP mbi një sipërfaqe toke në parcelën e sipërpërmendur me numër kadastral mbi një sipërfaqe toke e cila rezulton toke “PF” me dt 01.08.1991, e provuar kjo me librin e ngastrave, të administruar si provë shkresore. Fakti se AMTP e lëshuara për shumë persona në parcelën nr. 23, dhe se kjo është tokë e pafrytshme, (PF), dhe rrjedhimisht e pandashme me ligjin 7501, ( parcela 295 numër kadastral i hartës së ZVRPP-Kavajë korrespondon me parcelën nr. 23 në hartën 1: 5 000 dhe 1: 10 000 të Këshillit të Qarkut), e cila rezulton në ZVRPP-Kavajë me gjendjen “Kullotë” shtetërore. Të gjitha këto sipërfaqe/pasuri, janë regjistruar në kundërshtim me ligjin, pa asnjë referencë ligjore.

Inkompetenca

Këshilli i Rrethit Kavajë nuk ka patur kompetencë të ndryshojë zërin kadastral të parcelës me nr 23,si edhe më pas ZVRPP Kavajë pasi ndryshimi i destinacionit nga toka pyll, kullotë e livadh në tokë bujqësore, nëpërmjet hapjes së tokave të reja bëhet: a) me miratim të komitetit ekzekutiv të rrethit sipas kërkesës së përdoruesit, duke marrë më parë pëlqimin e personit juridik që e ka në përdorim si dhe organit të pushtetit në fshat kur toka e re hapet në pyjet e degraduara pa perspektivë rimëkëmbjeje, në shkurre, në kullota dhe në livadhe. b) Me miratim të Ministrisë së Bujqësisë sipas propozimit të komitetit ekzekutiv të rrethit, duke marrë më parë mendimin e personit juridik që e ka në përdorim, kur toka e re hapet nga pyjet industrialë. Gjithashtu neni 15 i VKM 256 specifikon që kalimi i tokës nga një përdorues shtetëror në një përdorues privat bëhet a). Me miratim të Ministrisë së Bujqësisë sipas propozimit të bërë nga komiteti ekzekutiv i rrethit në marrëveshje me përdoruesin  kur kalimi bëhet nga përdorues shtetërore në përdorues privatë. Nga tërësia e materialit të administruar në fashikull dhe hetimet e kryera rezulton se për parcelën nr.23, të ndodhur në fshatin Vilë-Bashtovë nuk ka asnjë miratim nga Ministria e Bujqësisë në atë kohë për kalimin e tokës nga një përdorues shtetëror në një përdorues privat”….

Arsyetimi
………………………..
Pra nga hetimet e deritanishme, nga administrimi i të gjitha akteve në fashikull, nga kallëzimet e institucioneve shtetërore dhe korrespondencat zyrtare  rezulton se ekziston dyshimi i arsyeshëm i bazuar në burime provash se kryerja e veprës penale e “Shpërdorimit të detyrës” është konsumuar nga shtetasi Fatos Gjuzi, në cilësinë e regjistruesit në ZVRPP, Kavajë.
Identisch in Durres, diese Gruppe:

5 Gedanken zu „Langzeit Gangster Familie des Salih Berisha, der Tropoje Mafia: Fatos Gjuzi erneut verhaftet als Grundstücks Chef von Kavaje“

 1. 3 hohe Zoll Direktoren wurden rausgeworfen, Vize Direktoren. Besonders bemerkenswert: Zamir Shtylla, der die Nr. 2 in der Zoll Direktion ist, erst Anfang des Jahres ernannt wurde, viel Erfahrung im Innenministerium und als Staatsanwalt hat. Sieht eher aus, das Klientel Politik getrieben wird.

  Zamir Shtylla
  Aktualitet
  17 Nentor 2015 – 12:50 | përditesuar në 13:14
  Rama shkarkon 3 zv.drejtorë të
  Doganave, rezultate të dobëta
  TIRANË – Tre zëvendës drejtorë të Përgjithshëm të Drejtorisë së Doganave janë shkarkuar për shkak të rezultateve të dobëta të dhëna në punën e tyre.

  Shqiptarja.com mëson se janë shkarkuar Zamir Shtylla, Mirela Meko dhe Elidon Konomi.

  Vendimi për shkarkimin e tyre ka ardhur me urdhët të kryeministri Edi Rama si pasojë e rezultateve të dobëtarë në fushën e mbledhjes së akcizës, e cila me ligj mblidhet vetëm nga administrata doganore.

  http://shqiptarja.com/home/1/rama-shkarkon-3-zv-drejtor–t—-doganave-rezultate-t–dob-ta-327452.html

 2. identische Gangster Familien teilten sich die Lagunen von Lezhe auf, die Verbrecher Familie Uledaj, Partner der Deutschen, betreibt in Shengin illegale Öl Tanks, für Treibstoff Schmuggel aller Art, ohne minimalste Umwelt Schutz Maßnahmen.

  Geklaute und oft verkaufte Grundstücke des Staates beschäftigt überall die Gerichte, wo Urteile nur verkauft werden.

 3. mit 30 Millionen $ finanzierte die Weltbank das kriminelle Enterprise der Grundstücks Registrierungen, wo die gefakten Kompensierungs Dokumente, extrem dumm und einfältig gefälschte eine Legende sind. Lezhe Verhaftungen akuetell. 100 % Kriminelle übernahmen die Grundstücks Kompensierungs Agentur ZVRPP, wo nur Geschichten und Dokumente oft mit korrupten Mafia Richtern wie Dhurata Bilo gefälscht wurden, mit kriminellen Notaren und falschen Zeugen als Albanische Kultur und Tradition bereits.

  Aktualitet
  26 Nentor 2015 – 22:02 | përditesuar në 22:45
  Lezhë, arrestohen 3 ish-punonjës
  të Hipotekës, në kërkim një noter
  Policia e Lezhës ka arrestuar këtë të enjte, 3 ish-punonjës të Hipotekës në Lezhë, po aq janë proceduar në gjendje të lirë dhe një noter është shpallur në kërkim pasi akuzohen për veprat penale “ Falsifikim dokumentash“ dhe „Shpërdorim detyre“.

  U deshën 3 muaj hetime me metoda speciale që Sektori i Krimit Ekonomik dhe Financiar në Policinë e Lezhës, në bashkëpunim me Prokurorinë e Kurbinit, të ndalonte gjatë operacionit të koduar „Hipoteka“ këto persona: Haxhi Lika, 59 vjeç, banues në Rubik Mirditë, „ish Kryetar i Komisionit të Tokës në ish N.B. Gjorëm, Bashkia Kurbin“, Ndue Gega, 52 vjeç, banues në Lezhë, me profesion Inxhinier Topograf, „ish Specialist në ZVRPP Kurbin“ dhe Halit Ajazi, 51 vjeç, banues në Laç Kurbin, „ish Përgjegjës i Sektorit të administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës Kurbin“.

  Po ashtu sipas policisë së Lezhës ka filluar procedimi penal në gjendje të lirë për 3 ish-punonjës të tjerë të Hipotekës ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim.

  3 ish-punonjësit që do të gjykohen në gjendje të lirë janë : Fran Zymaj, 64 vjeç, banues ne Laç Kurbin, „ish Regjistrues në Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Kurbin“., Idriz Koçi, 61 vjeç, banues në Laç Kurbin, „ish Përfaqësues i Këshillit të Rrethit në Komisionin e ndarjes së Tokës në Bashkinë Kurbin“ dhe Pashkë Leka, 55 vjeç, banuese në Laç, „ish Përgjegjëse e Sektorit të administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Bashkinë Kurbin“,

  Në kërkim është shpallur 73 vjeçari nga Tirana, Nikoll Kola me detyrë ish-noter në Laç në vitin 2006.

  7 ish-punonjësit akuzohen pasi në vitin 2006, dyshohet se kanë falsifikuar dokumentacionin e një sipërfaqeje prej 15 mijë metrash katrorë, tokë arë, duke e kaluar pronësinë e saj nga personat me iniciale L.M., Gj.M. dhe F.M. në favor të shtetit, e më pas në pronësi të dy të tjerëve me inicialet N.P. dhe P.C, regjistrimi i së cilës është bërë në ZVRPP-në e Kurbinit.

  Redaksia Online
  (u.s/shqiptarja.com) http://shqiptarja.com/Aktualitet/2731/lezh–arrestohen-3-ish-punonj-s-t–hipotek-s-n–k-rkim-nj–noter-329268.html

 4. Tropoja Mafia pure. einige Verhaftungen wie Skender Biba, die mit Landesweit Kriminellen wild herumbauen und sich nur Dokumente im Tropoje Verbrecher System zusammen faelschen als Staats Terroristen.

  http://shqiptarja.com/news.php?IDNotizia=340385

  „Buzëqeshja“ arreston 5 zyrtarë të ALUIZNIT

  Eva Hoxha 04 Shkurt 2016, 21:27 Përditësuar 21:27

  policia-tirane-Pesë zyrtarë të ALUIZNI-t kanë përfunduar në prangat e policisë ndërsa dy biznesmenë ndërtimi janë shpallur në kërkim. Arrestimi i tyre është bërë pas kallëzimit nga pronarët e një trualli, të cilët janë përjashtuar nga e drejta e pronës për të përfituar në katet shtesë për pjesën takuese sipas kontratave me investitorët përkatës. Gjithashtu, rezulton se janë përdoruar dokumente të falsifikuar për legalizimin e këtyre objekteve.

  Nga hetimet e kryera ka rezultuar se nëpunësit e ALUIZN-it, në bashkëpunim me njëri-tjetrin dyshohen se kanë bërë legalizimet për dy objekte në zonën Komuna Kashar. Nga kryerja e veprimeve paraprake hetimore ka rezultuar se veprimet sa më sipër bien në kundërshtim me ligjin për legalizimet.

  Të arrestuarit janë:

  Skënder Biba, 34 vjeç lindur në Tropojë dhe banues në Tiranë. Me detyrën e shefit të seksionit të Urbanistikës dhe Legalizimeve, drejtoria nr. 5 Tiranë.

  Vasil Mitre, 56 vjeç, me arsim të Lartë, lindur në Korçë dhe banues në Tiranë, me detyrën e shefit të hartografisë në drejtorin rajonale të ALUIZNi nr.5, Tiranë.

  Fatjon Guzi,30 vjeç, lindur në Shkodër dhe banues në Tiranë, Me detyrën e specialistit të Hartografisë drejtoria ALUIZNI nr.5, Tiranë.

  Astrit Joca, 43 vjeç, banues fshati Kërrabë, Tirane. Me detyrën e përgjegjësit të sektorit të regjistrimit fillestar në zonën nr.5 pranë ALUIZN-it, Drejtoria Tatimore Tiranë.

  Ardjana Gjini ,24 vjeç, lindur në Vau i Dejës dhe banues në Tiranë, Me detyrën e specialistit jurist në zonën nr.5 pranë ALUIZN-it Tiranë.

  J. M. (gjeneralitet e të cilit nuk mund të ditur për shkak të hetimit).

  J. Ç. (gjeneralitet e të cilit nuk mund të ditur për shkak të hetimit).

  Kallëzuesit:

  R. Xh ,54 vjeç, lindur dhe banues në Tiranë,

  F. C 58 vjeç, lindur dhe banues në Tiranë.

  http://www.shekulli.com.al/p.php?id=383847

  http://www.albaniannews.com/index.php?idm=4346&mod=2

 5. „Sacra Corona Unita“, der SP Abgeordnete Artan Gaci und über 35 Jahre Schmuggler Boote nach Italien

  März 11th, 2012

  Sërish dasmë në PS, martohet Artan Gaçi dhe Olta Xhaçka

  SP Abgeordnete der Albaner Mafia:Olta Xhaçka und Artan Gaci

  Die grosse Mafia, hat ihre Familien Mitglieder in allen Parteien positioniert, wie der Fall des Artan Gaci zeigt. Typisch war erneut die Beschlagnahme der Drogen Fähre „Veronica“ vor kurzem in Vlore. Die „Sacra Corona Unita“, aus Apulien, fiel schon vor über 30 Jahren dafür auf, das man enger Vertreter der US Zigaretten Mafia war, wie der Balkan Mafia. Getalten wie Lefter Koka, die Spartak Braho Bande, gehörten zu diesem Verein ebenso wie viele andere Politiker und die Prominenz der Gangster in Durres, Tirana und Vlore.

  Das ein direkt mit der Italienischen Mafia verwandter SP Abgeordneter nun die Beendigung des Sport Boot Moratorium fordert, sollte nicht verwundern. Mit Tourismus haben diese Leute nichts Hute, sondern nur mit Geldwäsche, kriminellen Grundstücks Geschäfte, rund um illegales bauen und Grundstücks Diebstahl ohne Ende.

  Genau diese Leute fordern nun eine Beendigung des Sport Boot Moratoriums, wobei sich Kriminelle jeder Boots Registrierung verweigern, welche wie in anderen Ländern auch in Albanien vorgeschrieben ist und man unter Boots fahren versteht, das man schmuggelt, oder mit Vollgas dicht am Ufer vorbei fährt zur Angabe, der unterbelichteten Gestalten, mit der Folge von vielen Toden vor allem im Raum Durres.

  EU verantwortliche Integration Ministerin Majlinda Bregu im Berisha Mafia Regime, Partner der Apulischen Mafia mit Prudentino.

  Bregu Schwestern Albanien

  Ministerin Majlinda Bregu und ihre Schwester Ornela, welche mit

  Ervis Gjecaj
  Ervis Gjecaj, dem Super Mafia Boss geschaeftich mit Albino Prutentio verbunden ist Artan Gaci, ist der Schwager der Mafia Ministerin: Majlinda Bregu, Haupt Motor mit den uralten Geschäften mit der Apulischen Mafia: „Sacra Corona Unita“, und der Mafia Familie des Albino Prudentino, der u.a. wegen seinen Montenegro Mafia Geschäften mit Dukanovic, auch schon auf den Fahndungs Listen stand und 2010 in Albanien festgenommen wurde und auch ausgeliefert wurde. Direkt verwandt, mit der Majlinda Bregu Mafia, die Geschäftspartner der Prudentino Familie.

  Majlinda und Ornela Bregu: Ehefrau von Artan Gaci

  Sacra Corona Unita – Mafia Pugliese – Italian Mafia – Puglia

  Langzeit Gangster Familie des Salih Berisha, der Tropoje Mafia: Fatos Gjuzi erneut verhaftet als Grundstücks Chef von Kavaje

Schreibe einen Kommentar