479 Millionen € Schaden?? durch Energie Minister: Damian Gjiknuri

Vollkommen überzogen sind die angeblich festgestellten Schäden durch Energie Minister: Damian Gjiknuri.

Die Albanischen Politiker, sind aber offensichtlich nicht mehr in der Lage, ihr Land zuregieren, weil Idioten auch noch als Adviser von Ministern, und Edi Rama auftreten. Die gut ausgebildete Intelligenz ist ausgewandert, während die Bildung weiterhin in den Abgrund gefahren wird, und Schulzeugnisse 500 € kosten, bzw. vorab die Prüfungs Ergebnisse.

Durch die hohe Staats Controlle, mit Bujar Leskaj, wird dem Energie Minister Damian Gjiknuri vorgeworfen, vor allem mit dem Vergleich rund um das CEZ Debakel (ebenso ein Weltbank Projekt mit Bankgarantie), einen Schaden von 479 Millionen € verursacht zuhaben, was so nicht stimmen kann. Albanien hat ein erhebliches Problem, weil keine Internationalen Verträge, Gesetze, Arbitrage Garantien eingehalten werden, die jeweiligen Regierungen von Erpressung von Beteiligungen leben.

Die CEZ, hat auf dem Papier über 200 Millionen € in Albanien investiert, wo 100 Millionen als Betrugs Manöver überteuert dargestellt wurden. Wenn man einen Vergleich über Abitrage Anwälte abschliesst, um den Rauswurf zu kompensieren, mit 95 Millionen € in 2018, so kann man von einem guten Vergleich sprechen, vor allem auch weil die Berisha, Ilir Meta Regierung das Betrugs Inkasso Modell mit dem korrupten Tschechischen Minister Präsidenten installierten, als privaten Bonus, für die von der Weltbank erpresste (falsche Beratung, wird der Weltbank auch hier vorgeworfen) NATO Mitgliedschaft, durch Privatisierung.

Vor über 1,5 Jahren, gab es schon einen qualifiziertes Report, das 100 % aller Tender, Ausschreibungen: Betrug und Manipulation ist, wobei die Geschichte zeigt, das es Weltbank Leute waren, welches das Manipulierungs und Betrugs Ausschreibungs Modell vor 20 Jahren installierte und Kriminelle auch in der Weltbank in Albanien, die Schlüssel Positionen erhielten, damit der gewünschte Partner, oft vollkommen überteuerte den Auftrag erhielt. Deutsche Consults vom Hafen Management, Infrastruktur Projekte immer dabei im Betrugs Spektakel.siehe auch das Weltbank TEC Kraftwerk Desaster, wo Ausschreibungen unter Kontrolle der Weltbank stattfanden, inklusive Bank Garantie. Betrugs Systeme der Inkompetenz und des Betruges, wie die EU Commission und EU Botschaft überall.

IFIMES Report: Die Energie Mafia – OSHEE MANIPULATES TENDERS IN THE ENERGY SECTOR und der Mafia General Staatsanwalt: Adriatic Llalla

Skandali i CEZ dhe 479 mln euro dëme Shqipërisë, kallëzohet në prokurori ministri Damian Gjiknuri

KOMISIONI I EKONOMISE - Kryetari i KLSH, Bujar Leskaj, duke folur gjate nje mbledhje te Komisionit Parlamentar te Ekonomise, ku eshte diskutuar raporti i veprimtarise vjetore per vitin 2014 te Kontrollit te Larte te Shtetit./r/n/r/nECONOMY COMMITTEE - Head of the Supreme State Control, Bujar Leskaj, speaks during a Parliamentary economy and finance committee.

KLSH kallëzon penalisht ministrin Gjiknuri: I shkaktoi dëm shtetit 479 milionë euro

Skandali i CEZ ka bërë që Kontrolli i Lartë i Shtetit të kallëzoj në prokurori, ministrin e Energjisë, Damian Gjiknurin dhe Avokatin e Shtetit Alma Hicka. Me anë të një njoftimi KLSH ka bërë të ditur se, këta persona akuzohen se i kanë sjellë shtetit një dëm prej 479 milionë euro e ndarë në: 95 milionë euro: pagesa e dakordësuar në Marrëveshje, vlera 352 milionë euro: detyrime financiare të prapambetura, rrjedhojë e keqmenaxhimit 2009-2012, vlera 32 milionë euro: zhvlerësimi në zero i vlerës se 24% te aksioneve te Shtetit.

Kontrolli i Lartë i Shtetit përfundoi auditimin në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë (MEI) dhe Avokaturën e Shtetit (ASH), në bazë të programeve të auditimit nr. 118/1, datë 12.03.2015, dhe nr. 264/1, datë 17.03.2015, për periudhën 01.01.2013 – 31.12.2014 të aktivitetit të këtyre institucioneve.

Auditimet filluan më datë 16.03.2015 dhe përfunduan më datë 27.07.2015 dhe me shkresat nr. 118/4, datë 03.08.2015 dhe nr. 264/4, datë 03.08.2015 i janë përcjellë këtyre dy subjekteve Projekt-Raportet e Auditimit.

Pas organizimit dhe zhvillimit të dy takimeve ballafaquese duke respektuar të gjitha afatet kohore, më datë 16.09.2015 me MEI dhe më datë 14.09.2015 me ASH dhe pas hartimit të Raporteve Përfundimtare të Auditimit, me shkresat nr. 118/12, datë 12.10.2015 dhe nr. 264/8, datë 12.10.2015, i janë përcjellë MEI dhe ASH, Vendimet përkatëse të Kryetarit të KLSH-së, nr. 140 dhe 139, datë 30.09.2015 në lidhje me këto auditime.

Çështja kryesore në të dy këto auditime ka qenë, procedurat e ndjekura dhe negociatat që sollën në përgatitjen e marrëveshjes së nënshkruar nga Grupi i Punës i ngritur në bazë të VKM nr. 969 dt. 25.10.2013 “Për ngritje e grupit të punës për zgjidhjen me mirëkuptim të mosmarrëveshjes ndërmjet Shtetit Shqiptar dhe CEZ a.s”, më datë 23.06.2014 dhe përcjelljen e kësaj Marrëveshje për miratim në Këshillin e Ministrave dhe Kuvendin e Shqipërisë.

Në përfundim të këtij auditimi, rezultoi që dëmi ekonomik që i është shkaktuar financave të kompanisë tashmë tërësisht shtetërore OSHEE sh.a është 479 milionë euro, nga të cilat 95 milionë euro si pagesë e dakordësuar në Marrëveshje, 352 milionë euro, detyrime financiare të prapambetura, rrjedhojë e keqmenaxhimit gjatë viteve 2009-2012 dhe 32 milion euro zhvlerësimi ne zero i vlerës së 24% te aksioneve te Shtetit. Në këtë vlerë dëmi nuk janë llogaritur kostot shtese që do duhet të përballohen nga vetë Shteti Shqiptar për rigjallërimin e sistemit energjetik dhe kthimin në parametra financiare normale të kësaj shoqërie publike. Bazuar në shkeljet e konstatuara me pasojë dëmin e sipërcituar KLSH me shkresën nr. 118/13, datë 12.10.2015 ka depozituar pranë organit të Prokurorisë kallëzimin penal për Ministrin e MEI, Damian Gjiknuri dhe Avokatin e Përgjithshëm të Shtetit, Alma Hicka, me akuzën e “Shpërdorimit të detyrës”, parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal.

Me konkretisht, nga auditimi rezultoi që:

Referuar përmbajtjes së Marrëveshjes për Zgjidhjen me Mirëkuptim, të nënshkruar më datë 23.06.2014, nga Grupi i Punës i kryesuar nga Ministri Gjiknuri, evidentohen fare qartë elementët e një marrëveshjeje tërësisht të pabarabartë dhe jo në proporcion me pretendimet e deriatëhershme të Shtetit Shqiptar ndaj CEZ a.s, duke shkaktuar një dëm ekonomik në shumën 479 milionë euro, si më poshtë:

 

 1. Në vlerën 95 milionë euro për pagesë e dakortësuar në marrëveshje, të pabazuar në dokumentacion financiar për përdorimin e kredive dhe huave dytësore, apo njohje të drejtash nga CEZ Shpërndarje sh.a (dëm ekonomik i parikuperueshëm);
 2. Në vlerën 352 milionë euro, si diferencë midis detyrimeve afat-shkurtra të njohura dhe të drejtave afat-shkurtra të njohura (mungesa në kapitalin qarkullues) të shoqërisë CEZ Shpërndarje sh.a, sipas pasqyrave financiare të shoqërisë, vlerë që përfshin edhe detyrimet për faturat e blerjes së energjisë dhe tarifave të transmetimit ndaj KESH dhe OST, të akumuluara gjatë administrimit të CEZ a.s, në një nivel 41,198,699,479 lekë bashkë me interesat ose 294 milionë euro (dëm që do rëndojë gjëndjen financiare të shoqërisë në të ardhmen);
 3. Në vlerën 32 milionë euro, për zhvlerësimin e vlerës së tregut të 24% të aksioneve të shtetit në CEZ Shpërndarje sh.a. Mos pretendimi i diferencës ndërmjet vlerës së aksioneve të Qeverisë Shqiptare gjatë privatizimit (CEZ a.s, ka paguar 102 milionë euro për të kontrolluar 76% të paketës së operatorit të shpërndarjes, moment kur vlera e 24% të aksioneve të Shtetit Shqiptar ishte 32 milionë euro) dhe vlerës zero të aksioneve të saj më 21 janar 2013, shoqërisë i është shkaktuar një dëm që do rëndojë gjendjen financiare të shoqërisë në një periudhë afatmesme).

Nisur nga kushti i “Marrëveshjes së Mirëkuptimit” se Blerësi pranon dhe bie dakord që Shitësi nuk ka asnjë informacion në lidhje me gjendjen financiare, operacionale apo çdo gjendje tjetër të shoqërisë dhe se me vazhdimin e blerjes së aksioneve të parashikuar sipas kësaj, Blerësi e bën këtë gjë në rrezikun dhe përgjegjësinë e tij. Si rrjedhim, Blerësi do të blejë dhe bie dakord të blejë Aksionet “siç janë” “ku janë” dhe “me të gjitha të metat”, shuma prej 95 milionë euro është një dëm i parikuperueshëm, për shkak të njohjes së detyrimeve jo vetëm të pa dokumentuara por edhe në kushtet e shkeljes flagrante të detyrimeve të rrjedhura nën SPA për të cilin mban përgjegjësi Grupi i Punës i kryesuar nga Z.Damian Gjiknuri, Ministër i Energjisë dhe Industrisë, ndërsa shuma 384 milionë euro është dëm ekonomik që do të rëndojë financat e shoqërisë (shtetit) për shumë kohë, duke kërkuar një regjim të fortë kontrolli financiar.

* * *

I Në analizë të vlerës prej 95 milionë euro të dakordësuar nga ana e Grupit të Punës për të paguar në favor të CEZ a.s, rezultoi që:

 

I.1        Është marrë përsipër pagesa prej 36.9 milionë eurosh që përfaqëson vlerën e kredisë së disbursuar nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim dhe IFC-ja mbi bazën e kontratave të lidhura nga CEZ Shpërndarje sh.a, në periudhën 30 qershor 2011 dhe 1 korrik 2011. Kjo shumë huaje ka qënë e njohur në pasqyrat financiare të CEZ Shpërndarje sh.a (sipas pasqyrave financiare të publikuara nga vetë shoqëria), por me një marrëveshje blerje huaje detyrimi ka kaluar për CEZ a.s, marrëveshje që reflektohet në ngjarjet/transaksionet ekonomike të vitit 2013, pra pasi ka lindur konflikti dhe në një kohë kur CEZ Shpërndarje sh.a ka qënë nën administrim të përkohshëm, me administrator z.Arben Seferi, anëtar i Grupit të Punës në negociatat e kësaj marrëveshje mirëkuptimi.

Në vlerësimin e ekspertit të BDO LLP të kontraktuar nga Shteti Shqiptar, pas analizës së dokumentacionit të vënë në dispozicion, theksohet se nuk ka evidenca të sakta se si është përdorur huaja e marrë. Kjo edhe për faktin se organizimi i investimit të CEZ a.s, përgjatë katër viteve në Shqipëri është realizuar nëpërmjet tre kompanive CEZ Shpërndarje sh.a, CEZ Trade dhe CEZ Albania nga të cilat vetëm CEZ Shpërndarje sh.a, është në bashkëpronësi me Republikën e Shqipërisë (e cila zotëronte 24% të aksioneve) ndërkohë dy kompanitë e tjera janë në pronësi vetëm të CEZ a.s (100% të aksioneve). Për më tepër këto evidenca, pasqyra apo raporte nuk janë kërkuar apo analizuar nga Grupi i Punës përgjatë takimeve negociuese të kësaj “Marrëveshjeje Mirëkuptimi”.

Në raportin teknik cilësohet se në SPA (Marrëveshje e Blerjes së Aksioneve), nuk ka një shume specifike të cilën Blerësi pritej ta investonte, por përcaktohet CEZ a.s si një investitor strategjik. Nën kushtin e investitorit strategjik, kërkohej marrja përsipër e uljes së humbjeve në rrjetin e shpërndarjes dhe në nivelet e borxhit të keq të shoqërisë, në përputhje me Deklaratën Rregullatore, bazuar kjo në një plan biznesin paraprak. CEZ a.s, mori angazhime që të investonte shuma të caktuara në rrjet, për të cilat u dakordësua me ERE-n, por në fakt ajo dështoi që të investonte shumat për të cilat u angazhua. Nga të gjitha burimet e informacionit të shfrytëzuara për këtë auditim, konstatohet mungesa kumulative në investime për periudhën e administrimit nga CEZ a.s, në vlerën 13,2 miliardë lekë. ERE ka aprovuar një vlerë investimi prej 18,832,811,307 lekë (për 4 vjet) nga e cila sipas pasqyrave financiare (paragrafi 5.12, 5.13 dhe 5.16) rezulton të jenë realizuar 5,589,595,002 lekë investime (për periudhën 4 vjeçare), pra duke rezultuar një mungesë në kapitalin e investuar në masën 13,243,216,305 lekë.

Nga vlerësimi i realizuar mbi Pasqyrat Financiare, Raportet e Auditimit por dhe Raporti Teknik i konsulentit të huaj, krijohet bindja se huaja e marrë nga BERZH dhe IFC, nuk është përdorur për investime sic dhe është pretenduar. Huaja nga BERZH dhe IFC është marrë në mesin e vitit 2011, dhe niveli i investimeve të realizuara për vitin 2011 dhe 2012 është 2.7 miliardë lekë (19.3 milionë euro), sipas pasqyrave financiare. Pra nga vlera e njohur si hua prej 36,7 milionë euro, vetëm 19.3 milionë euro rezulton të jetë përdorur për investime, duke ngritur pikëpyetje për mënyrën e përdorimit të huasë. Kreditë të cilat shteti shqiptar njohu, nuk konfirmohet të kenë sjellë rritjen e kapitalit të programuar (investimet që programoi të realizojë për 4 vjet), nga ana tjetër mungesa e investimeve në rrjetin energjetik i cili në fund mbeti në një gjendje të mjeruar të shtojnë dyshimet për eficencën e përdorimit të huave të marra nën administrimin e CEZ a.s. Mungesa e analizës por edhe mos leximi i kujdesshëm i materialit të ekspertit nga Grupi i Punës, ka çuar në njohjen e padrejtë të një vlere kredie në shumat e pretenduara kur mungon investimi kapital për të cilin është kërkuar kjo kredi.

 

I.2        Në “Marrëveshjen e Mirëkuptimit” merret përsipër të paguhet shuma prej 17.4 milionë eurosh që përfaqëson vlerën e kredisë së disbursuar nga disa marrëveshje Overdraft me banka të nivelit të dytë në Shqipëri. Ndërkohë që nga raporti i ekspertit evidentohet që në 10.07.2012 ka një Marrëveshje midis CEZ a.s (mëmës) dhe CEZ Shpërndarje sh.a, për shumat e mbetura si detyrime të pagueshme në shumën 17 milionë euro për overdraft-e me bankat e nivelit të dytë, marrëveshja është nënshkruar në momentin kur CEZ a.s, po përgatitej të largohej nga Shqipëria. Vlerat janë konfirmuar në marrëveshje midis palëve të lidhura (plotësisht të lidhura me njëra- tjetrën) dhe ky fakt duhet të ishte trajtuar me kujdes nga Grupi i Punës aq më shumë kur merret përsipër që kjo shumë të njihej në marrëdhënie dy palëshe. Interesat e specifikuar në marrëveshjet midis CEZ a.s dhe CEZ Shpërndarje sh.a, janë më të larta se ato të tregut. Ndërkohë nga leximi i shënimeve shpjeguese të pasqyrave financiare të CEZ Trade (shoqëri e kontrolluar 100% nga CEZ a.s), në dhjetor 2012, i është dhënë një hua afatshkurtër (nga mëma CEZ a.s) në vlerën 4 milionë euro për pagesën e detyrimeve tatimore pas aktit të kontrollit. Vlerë që shteti e ka kompensuar për sa kohë që njohu të gjitha kreditë pa bërë një analizë të qëllimeve të alokimit të tyre. Nga ana tjetër nga raporti i ekspertit Grupi i Punës ka qenë në djeni që “Ne kemi parë prova që CEZ sh.a. ka paguar shuma ndërmjet 1,6 milionë € dhe 4.7 milion € ndaj CEZ a.s. ndërmjet Shtatorit dhe Nëntorit të vitit 2012, në një kohë kur CEZ sh.a. nuk po paguane kreditorët e tij të tjerë, në veçanti KESH dhe OST, dhe në të vërtetë mund të ketë qenë duke u përgatitur për daljen e tij nga Shqipëria.

 

I.3        Shuma prej 25.1 milionë eurosh përfaqëson detyrimet e CEZ Shpërndarje sh.a ndaj shoqërisë CEZ a.s, Pragë, dhe CEZ Trade Albania, për energjinë elektrike të lëvruar nga këto të fundit për mbulimin e humbjeve në rrjetin e shpërndarjes. CEZ Shpërndarje sh.a kishte detyrimin të importojë energjinë për të kompensuar humbjet e rrjetit, për këtë qëllim duhej të alokonte më shumë fonde që të mund ti përdorte për të siguruar furnizimin e vazhdueshëm me energji elektrike. Është konstatuar se niveli i humbjeve në 2009 ishte në 32% ndërsa në fund të vitit 2012 ku nivel humbjesh arriti në 46.38%. Nisur nga faktin se shteti mori përsipër të njoh vetëm detyrimet e blerjeve të energjisë realizuar nëpërmjet kompanive të lidhura të grupit CEZ a.s, njohja në vlerën e deklaruar dhe të pa verifikuar si për sasinë e faturuar dhe çmimin e blerjes, i ka dhënë mundësi CEZ a.s të përfitojë shuma për të cilat ekzistojnë kontestime. Konstatohet se detyrimi për energjinë elektrike të blerë nga CEZ a.s dhe CEZ Trade sipas pasqyrave financiare të vetë shoqërisë është shumë më e ulët se detyrimi i marrë përsipër. Në Pasqyrat Financiare konstatojmë se detyrimi i CEZ Shpërndarje sh.a, për blerje të energjisë në palë të lidhura në fund të vitit 2012 rezulton të jetë 13,5 milionë euro, diferenca që të cojnë në përfundimin se shifra nuk është bazuar në detyrime kontraktore të saktësuara. Theksojmë se janë marrë parasysh ne negociata detyrimet e energjisë së furnizuar nga CEZ a.s (mëma) por nuk janë konsideruara apo negociuar detyrimet ndaj KESH dhe OST, të cilat siç ishte në dijeni grupi negociator arrijnë në shumën 294 milionë euro, dëshmi e qartë kjo e përdorimit të standardeve të dyfishta për të njëjtën çështje.

 

 1. 4. Shuma prej 6.1 milionë eurosh, shumë që përfaqëson detyrimet që CEZ Shpërndarje i ka pasur shoqërisë CEZ Albania, tashmë e njohur me emrin Share Services Albania, për shërbimet e ofruara në vazhdimësi sipas marrëveshjeve përkatëse të nënshkruara, duke filluar nga viti 2009. Sipas kontratës CEZ a.s, mori përsipër të transferonte Knoë-Hoë e tij nga eksperienca në treg drejt OSSH. Konstatohet se nuk është realizuar ky detyrim kontraktor, pasi OSSH/CEZ sh.a hyri në një seri marrëveshjesh me filialet e CEZ a.s, duke kontraktuar jashtë shoqërisë realizimin e shërbimeve kryesore administrative dhe operacionale që OSSH/CEZ sh.a. duhet të ushtronte. Këto shërbime përfshinin matjet, financimin, menaxhimin e faciliteteve, dhe burimet njerëzore. Në raportet financiare konstatohet se shërbimet totale administrative dhe operacionale outsorced nga OSSH/CEZ sh.a. tek CEZ Albania (filial i shoqërisë CEZ a.s, u rritën nga 0,25 miliardë lekë në 2009 në 1,4 miliardë lekë në 2012, pika 10.11). Pra është i thjeshtë fakti që për Knoë Hoë që CEZ Shpërndarje sh.a, ka paguar ndër vite për ngitje kapacitetesh që nuk ishin të vetat, shërbime kontabiliteti dhe konsulenca të cilat përsëri nuk i shërbejnë më, pasi CEZ Albania (e cila ishte në pronësi të CEZ a.s) në fund të vitit 2012 rezulton se nuk ka transferuar aktivet materiale dhe jomateriale të krijuara për vetë CEZ Shpërndarjen sh.a, por i ka zhvlerësuar këto aktive dhe ka çuar shoqërinë në likujdim. Vlera e munguar bazuar në pasqyrat finaciare të bashkëngjitur raportit teknik është rreth 21.4 milionë euro (rreth 3 miliardë lekë të shpenzuar pa patur të drejtën e pronësisë mbi këto investime në kapital njerëzor), duke përbërë dëm për interesat e CEZ Shpërndarjes sh.a. Pra shteti ka njohur detyrime për mallra dhe shërbime të cilat nuk kaluan tek CEZ Shpërndarja sh.a.

Nga analiza e pasqyrave financiare të publikuara për CEZ Albania, konstatuam se shoqëria ka provigjonuar të gjitha kërkesat e arkëtueshme, në këto kushte pagesa e marrë përsipër nga shteti për 6.1 milionë euro krijon mundësinë e shmangies së tatimit mbi divident të vlerësuar në rreth 1 milionë euro, e cila është e ardhur e munguar për buxhetin.

http://www.syri.net/2015/10/14/skandali-i-cez-dhe-479-mln-euro-deme-shqiperise-kallezohet-ne-prokurori-ministri-damian-gjiknuri/

Civil society activists and Tropoja citizens protested in front of the Ministry of Energy and the Prime Minister’s Office against the building of some hydropower plants at the Valbona River valley.

an den 3 Wasser Kraftwerken im Valbano Tal wird unverändert gearbeitet. Gut geschmiert von Ekrem Luka aus Peja im Kosovo.

3 HEC-e vazhdojnë punën në Parkun Kombëtar të Valbonës (Foto)

4 Gedanken zu „479 Millionen € Schaden?? durch Energie Minister: Damian Gjiknuri“

 1. Neue Modelle, sind oft der selbe Murks wie die alten Modelle, wenn man keine Manager hat, nur Pyschopaten der Dummheit

  Proteste von Einwohnern in Nord Albanien, gegen Wasser Kraftwerke

  Albanian Power Exchange is born

  By Edison Kurani / 16/06/2016 / No Comments
  OS

  Tirana, 16 June 2016/Independent Balkan News Agency

  With the new energy market model, the Transmission System Operator (OST) will receive the attributes of a power exchange.

  The Energy Regulatory Authority is on the verge of approving new rules for the energy market and in this framework, OST has received permission as a market operator.

  According to the new regulation, OST is the responsible structure for the management of the power supply market and the preparation of financial reports, for the payment of mutual debts, for the participation of the market without including the purchase or sale of power supply.

  OST will be responsible for the organization and administration of payments for electrical power between market participants for the balancing market. With the new model of energy market, OST will also organize a process in order for every party to comply with the Rules of the Market.

  OST will hold the accounts of the commercial sides for balancing energy and the services offered by OST. It will also manage the process of the declaration of payments and it will offer market information.

  OST will offer or receive money from the sides which have secured balancing supply purchased from OST.

  The Wholesale Public Supplier, OSSH and sometimes the Qualified Supplier (on behalf of Qualified Customers) will offer to OST the forecast for a week in advance for their customers on an hourly basis. This forecast regarding the load will be updated one day in advance before the gate closes.

  In fact, these functions were supposed to be carried out by the Power Exchange based on the energy market model projected by the Albanian government. But the creation of a special power exchange requires extra engagement and these functions will be carried out by OST, because very soon, 85 consumers of the 35 kilovolt consumption will be supplied in an independent way in the power market. /balkaneu.com/
  http://www.balkaneu.com/albanian-power-exchange-born/

 2. Der Energie Minister, will das Valbona Projekt kontrollieren

  Gjiknuri: Do analizohen të gjitha kontratat e dhëna për ndërtimin e HEC-ve në Valbonë, zgjidhja e vështirë
  Gjiknuri: Do analizohen të gjitha kontratat e dhëna për ndërtimin e HEC-ve në Valbonë, zgjidhja e vështirë

  Postuar: 27/06/2016 – 20:22
  Të gjitha kontratat e dhëna për ndërtimin e HEC-ve në Valbonë do të analizohen.
  http://sot.com.al/politike/gjiknuri-do-analizohen-t%C3%AB-gjitha-kontratat-e-dh%C3%ABna-p%C3%ABr-nd%C3%ABrtimin-e-hec-ve-n%C3%AB-valbon%C3%AB

  1. Der Gangster Alfred Selimaj, organisierte mit der Geistig umnachteten Amerikanerin Catherine Bohne (Hormon Störung) Demonstrationen gegen den Bau der Wasserkraftwerke.

   Alfred Selimaj, wurde verhaftet, sitzt in Kukes im Gefängniss ein, wegen Strom Diebstahl, für sein illegal gebautes Restaurant. Er hatte illegale Leitungen gelegt.

   05 Nentor 2016 – 09:38 | përditesuar në 11:17
   Pranga partnerit të amerikanes që
   protestoi për HEC-et në Valbonë
   Akuzohet për lidhje të paligjshme të energjisë
   Letra e amerikanes: Jo shkatërrimit të Valbonës!

   TROPOJE-Një lidhje e paligjshme elektrike ka vënë në pranga partnerin e amerikanes që protestoi kundër ndërtimit të HEC-eve në lumin Valbonë. Alfred Selimaj, partner i shtetases amerikane Catherine Bohne, e njohur si kundërshtare në ndërtimin e HEC-eve në Valbonë, është vendosur pas hekuravë në orët e vona të së premtes.

   OSSHE dhe Policia kreu kontroll në orët e vona të mbrëmjes në restorantin e Selimaj, ‚Rilindja‘. Ky i fundit u shoqërua nën akuzën e lidhjes së paligjshme elektrike dhe si pasojë vjedhjen e energjisë elektrike.

   Arrestimit i Selimaj konfirmohet dhe nga Policia e Shtetit e cila sqaron për ReportTv se ndalimi i tij është bërë pasi gjatë një kontrolli me operatorin e energjisë elektrike në zonën e Valbonës dhe biznesin e Alfred Selimaj është konstatuar lidhje e paligjshme energjisë.

   Në pranga ka rënë dhe shtetasi Ardian Selimaj pasi u konstatua lidhje e paligjshme në bar-restorantin, ‘Valbona Relax”.

   Alfred Selimaj aktualisht ndodhet në ambientet e komisariatit të Kukësit, ku dhe po merret në pyetje.

   Bashkë me partneren e tij, amerikanen Catherine Bohne, Selimaj kanë protestuar kundër ndërtimit të HEC-eve në Luginën e Valbonës. Çifti Selimaj dhe Bohne njihen si dy nga kundërshtarët më të mëdhenj të ndërtimit të HEC-eve në Valbonë dhe prej kohësh ata kanë organizuar një sërë protestash sensibilizuese.

   http://shqiptarja.com/Aktualitet/2731/pranga-partnerit-t–amerikanes-q–protestoi-p-r-hec-et-n–valbon–383844.html

 3. Der Super Skandal erneut rund um eine Canadische Firma Zenith Energy Ltd, welche nur Verluste schreibt im Energie Sektor, eine identische Betrugs Firma u.a. wie Bankers Petroleum, Man schreibt Verluste ohne Ende, um Börsen Kurse mit gefälschten Gutachten und manipulierten Bilanzen zuretten. Diesmal gab es ÖL-, Gas Bohr Lizensen von Minister Damian Gjiknuri, der nicht die üblichen Bank Garantien und Finanzierungs Garantien verlangte, was Vorschrift ist. Also ein Bestechungs Betrug, wie Alles an der Albanischen Regierung

  Kërkimet për gazin e Divjakës i janë dhënë një kompanie në vështirësi financiare?

  Postuar në 27 Qershor, 2016 22:26

  Në 14 maj të këtij viti qeveria njoftoi zyrtarisht kompaninë kanadeze Zenith Energy Ltd si fituese e koncesionit për kërkimit të naftës dhe gazit në “Bllokun C” që përfshin fushën e pasur të gazit në Divjakë-Ballaj, me rreth 2.2 miliardë metra kub gaz (Burimi: Albpetrol sha). Një tjetër konçesion si “Blloku 4”, iu dha degës në Shqipëri të kompanisë “Shell”, që është tërësisht në pronësi të familjes mbretërore të Holandës, e cila gjithashtu, së fundmi ka marrë një tjetër vendburim të naftës shqiptare bashkë me kompaninë e vogël kanadeze “Petromanas Energy Inc.”.

  Letra zyrtare i shkoi kompanisë nga Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore (AKBN), e cila varet nga Ministria e Energjisë, institucioni përgjegjës për zhvillimin dhe kontrollin e industrisë nxjerrëse. Por kushë është kompania kanadeze Zenith Energy Ltd me qendër në Alberta. Citiy News raporton se Zenith Energy Ltd rezulton të ketë një performancë negative financiare, veçanërisht para shpalljes si fituese për kërkimin e naftës në Bllokun C në Shqipëri. Është vetë kompania që një vit më parë pranon se është në vështirësi financiare, duke përsëritur të njëjtën deklaratë në tre deklaratat financiare (qershor, shtator, dhjetor 2015). http://www.citynews.al/2016/06/megaskandali-kompania-fituese-per-kerkimi

  Në deklaratën financiare të kompanisë thuhet se “Më 30 Qershor 2015, kompania ka një defiçit kapital prej $3,083,477 (31 Mars 2015 – $3,407,115) dhe një defiçit të akumuluar prej $6,319,493 (31 Mars 2015 – $5,971,478). Burimet aktuale të mjeteve monetare nuk do të jenë të mjaftueshme për të vazhduar aktivitetet e eksplorimit dhe zhvillimit. Këto kushte tregojnë ekzistencën e pasigurive materiale që mund të hedhin dyshime mbi aftësinë e kompanisë për të vazhduar në vijimësi. Operacionet e vazhdueshme janë të varura në aftësinë për të marrë fonde të mjaftueshme për të financuar operacionet ekzistuese, dhe të arrijnë operacionet e ardhshme me fitim në Argjentinë dhe Itali. Kompania mund të jetë e detyruar të kufizojë ose pezullojë aktivitetin e planifikuar.” Pak ditë më parë kryeministri tha në Berat se qeveria ka rinegociuar në favor të saj kontratën me “Shell” për bllokun 4 në Berat, dhe se qeveria nuk është e kompleksuar nga kompanitë me flamur të huaj. Nëse qeveria nuk është e kompleksuar ndaj kompanive të huaja duhet të sqarojë se mbi çfarë garancish ka operuar për të shpallur fituese një kompani me bilanc negativ siç tregojnë pasqyrat e saj financiare.

  http://www.respublica.al/2016/06/27/k%C3%ABrkimet-p%C3%ABr-gazin-e-divjak%C3%ABs-i-jan%C3%AB-dh%C3%ABn%C3%AB-nj%C3%AB-kompanie-n%C3%AB-v%C3%ABshtir%C3%ABsi-financiare
  Eine lange Vorgeschichte, hat die Betrugs und Bestechungs Geschichte im Sumpf der KfW, GTZ, GIZ. Ein Mafiöser Selbst Bedienungs Verein, wo Aufträge im „Camorra“ Stil, die eigenen Consults erhalten.

  KfW Langzeit Geschäfte, wo es hohe Millionen Kick Back Bestechungs Geschäfte gab schon unter Berisha in angebliche Infrastruktur Projekte, womit das Land Albanien vollkommen korrumpiert und ruiniert wurde.

  Die inkompetende Mafia und vollkommen korrupt feiert die Einweihung.

  Nun weihte man die Starkstrom Leitung ein.

Schreibe einen Kommentar