10 % der Pässe und ID Karten gehen an Kriminelle mit falschen Identitäten: Der Skandal der „Sagem“ Druckerei

Möglichst viele ID Karten und Pässe verkaufen, egal an wen?! Geschäfte der Globalisierung, von Betrugs Firmen mit der Albaner Mafia. Uraltes Problem, denn die Albaner sind Rekordhalter mit gefakten und falschen Dokumenten zureisen, Weltweit. Kredit Betrug durch falsche ID Karten, gefälschte Dokumente ist in Albanien ebenso durch Banker bekannt, gab es bei der Intelligenz der BayernLB Banker in Höhe von 2 Milliarden $ in Singapur, oder mit Schmiergeld, denn so dumm kann kein Mensch sein.

Bereits in 2007, wurde dieses Geschäft vom Deutschen Leiter der EU Polizei Mission PAMECA II hart kritisiert, ist bei wikileaks als übles Bestechungs Geschäft ebenso dokumentiert. Direkt von Ilir Meta, Ferdinand Poni (schon gestorben), Bujar Himci ist bekannt, das alle Ministerpräsidenten, oft die Innenminister ebenso intervenieren, wenn man eine neue Identität für gesuchte Kriminelle benötigt, oder man verkauft gezielt an Kosovo Verbrecher für viel Geld Albanische Pässe. Pjerin Ndreu wurde als höchster Polizei Direktor deshalb auch in 2004 verhaftet. Super Geschäft Mafiöser Botschafter und des General Konsultates in Mailand, wo man die Pässe, ID Karten kaufen konnte.

Unkontrollierte ID Karten, dienen ebenso der Wahl Manipulation, wenn „Militante“, vor allem der DP, so mehrfach wählen. How to steal electionsWikileaks: Berisha’s manipulations in 1996 und 2009 / 2011

aus 2011: Falsche biometrische Pässe, neue Identitäten für Kriminelle :: Nichts Neues aus Albanien

Zu inkompetend, eine Firma zuführen. 156.000 falsche Pässe für Kinder wurden unter Lulzim Basha falsch ausgegeben. Sprengstoff Anschläge, teure Ferrari

Keine Steuern je bezahlt,  Die französische Sagem Sécurité vervielfältigt nunmehr den Pass. stellte aber 4,3 Millionen ID Karten aus, stellt immer noch neue Karten aus, nur weiss niemand an welche Personen. Oft sind die Adressen frei erfunden, wie andere Dokumente.

Daten-Seite mit Biometrie-Chip

Es sollten 2 Micro Chips im Pass sein, aber der Pass hat nur einen Chip, wird auf alten Druck Maschinen hergestellt, also das übliche durch Bestechung erpresste Privatisierungs Geschäft.
Das Pass Geschäft war immer ein Mafia Geschäft des Innenministeriums und schon unter der Bundesdruckerei wurden mindestens fast 1.000 Pässe an gesuchte Kriminelle gegeben, welche auf den Fahndungs Listen standen.
siehe auch die Festnahme des Vize Innenministers Bujar Himci, der 3 höchsten Polizei Direktoren Anfang Oktober 2002 im Druckerei Skandal, wo der damalige Innenminister Ilir Gjoni, alter Sigurime Adel heute in der Schweiz Botschafter ist.

15 Sep 10

Albania Extends Passport Services to Greece and Italy

Albania’s Parliamentary Law Commission has approved a bill to extend the application process for new biometric passports in Italy and Greece, in order to serve the country’s large emigrant communities.

The new bill will allow Aleat, a company making new biometric passports, to open offices in the Albanian consulates in Rome, Thessaloniki and Milan.

“Opening these offices will make it easier for Albanian immigrants to apply for identity documents,” the Deputy Minister of the Interior, Ferdinand Poni, told the commission on Tuesday.

The offices will be staffed by Albanian diplomats who will be trained by Aleat, a local joint-venture between the French company Sagem and the American Enterprise Fund.

The new bill is one of the principal conditions necessary for the EU to include Albania in its list of countries whose citizens can travel without a visa to the Schengen bloc of states.

More than one million biometric passports, costing €50, have been distributed since they were launched in January 2009.

http://www.balkaninsight.com/en/article/albania-extends-passport-services-to-greece-and-italy

 

Ministria e Brendshme i fsheh gjykatës kontratën e pasaportave

Vazhdimin e denoncimit të skandal-krimit që vazhdon të bëhet prej mëse 7 vitesh nga kompania koncesionare “Sagem” në Shqipëri me prodhimin e pasaportave dhe kartave të identitetit, gazeta “Telegraf” po e vijon me një fakt tronditës, që konfirmon abuzimin e “Sagem” lidhur me shmangien nga taksa e detyrueshme 20% TVSH, duke përdorur firma të tjera biznesi për import lëndësh të para e ndihmëse të Pasaportave e Kartave të Identitetit, të cilat për nga lloji i biznesit që kryejnë, nuk kanë asnjë lidhje dhe nuk duhen lejuar të kryejnë bashkëpunim me një firmë që prodhon “produkte” që kërkojnë siguri dhe fshehtësi të plotë shtetërore. Në rastin konkret, firma “Sagem” ka bërë pjesë të biznesit të saj një firme që merret me siguri dyersh e objektesh, megjithëse e ndalon kategorikisht kontrata koncesionare e miratuar në parlamentin shqiptar me Ligjin Nr. 9972, datë 28. 07. 2008 “Për ratifikimin e kontratës koncesionare për prodhimin dhe shpërndarjen e kartave të identitetit dhe pasaportave elektronike”. Gazeta “Telegraf”, nga burimet e saj ka mësuar se shërbimet e huaja inteligjente dhe SHISH, kanë konstatuar se afro 10% e pasaportave shqiptare prodhim të firmës “Sagem”, kanë dalë nga sistemi i kontrollit shtetëror dhe përdoren për identitete false nga trafikantë, kriminelë e terroristë në 21 shtete, në 2 vitet e fundit policia shqiptare ka kapur mbi 100 raste të tillë. Kujtojmë, që në 7 vjet firma “Sagem” ka prodhuar 2.1 milionë pasaporta e karta të pa sigurta dhe me krim financiar në shitje, ndërsa shteti hesht e prokuroria nuk vepron. Në skandalin që publikojmë sot, flitet pikërisht për krim financiar në importin e lëndëve të para të prodhimit e sigurisë që përdor “Sagem” dhe në cenimin e sigurisë e të sekretit të procesit të prodhimit të pasaportave. Çfarë ka ndodhur?
“Sagem” cënon sekretin dhe sigurinë e procesit, importon lëndën e parë me firma të pa certifikuara nga shteti
Është një proces gjyqësor i zhvilluar 6 vite më parë në Gjykatën e Apelit në Tiranë e që zgajti 3 vjet, nëpërmjet të cilit ekspozohet shpërfillja që Ministria e Brendshme i bënë gjykatës, duke mos i paraqitur si provë kontratën koncesionare me të cilën shteti shqiptar ka licencuar firmën “Sagem”, për të prodhuar pasaporta e karta identiteti për shtetasit për 1 periudhë 5 vjeçare, kontratë e cila në vitin 2009, me makinacione dhe pazare të pista mes treshes Ministri e Brendshme-Parlament-Sagem është shtyrë në kundërshtim me Kushtetutën dhe me vetë kontratën deri në 10 vite e po kështu në janar 2015, në kundërshtim me kontratën Ministria e Brendshme ka miratuar pazarin e pistët të “Sagem” për të rritur çmimet e pasaportave e kartave të identitetit në Shqipëri dhe në zyrat konsullore shqiptare nëpër botë. Gjyqi që zbulon skandalin e Ministrisë së Brendshme në mbrojtje të abuzimeve financiare me fshehje të taksës 20% TVSH është me Nr. 2594/105 i Regj. Themeltar, me Nr. 663 Vendimi, përfunduar në datën 26.03.2012. Palë paditëse në gjyq është shoqëria “Sphinx sh.p.k”, ndërsa palë e paditur është Drejtoria e Rajonale e Tatimeve të Tiranës. Objekt i padisë është shfuqizimi i njoftim-vlerësimit tatimor Nr. 40837/3 datë 11. 11. 2009 dhe shfuqizimi i vendimit Nr. 14554/1, datë 08. 03. 2010 të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve Tiranë (Apelimi). Ç’është ky gjyq që ka palë paditëse firmën “Spinxh shpk”, por që në çdo rresht të dosjes së gjykimit, përmendet emri “Sagem”, që prodhon pasaporta shqiptare?! Shoqëria paditëse “Spinxh shpk”, në datën 21. 01. 2009 ka lidhur kontratë me shoqërinë franceze “Sagem”, sipas të cilës shoqëria “Sphinx shpk”, do të kryente për llogari të shoqërisë “Sagem” shërbimin “Mbajtja e kontakteve, këshillimi mbi kushtet e tregut, konsulencë mbi legjislacionin, asistimin etj. Mirëpo kontrata e shtetit shqiptar e lidhur me “Sagem”, ratifikuar me Ligjin Nr. 9972 datë 28. 07. 2008, publikuar në “Fletore Zyrtare” nr. 128 datë 28. 07. 2008, me autoritet kontraktor Ministria e Brendshme, ndalon kategorikisht këtë nënkontraktim, mbasi cënohet sekreti shtetëror dhe të dhënat personale të shtetasve që pajisen me dokumente identifikimi. Edhe pse thuhet se në këtë rast është zbatuar Neni 18/2 i kontratës koncesionare, kjo kontratë në gjyq nuk është paraqitur nga Ministria e Brendshme edhe pse gjykata e ka kërkuar disa herë me shkresë zyrtare! Përse bëhet fjalë? Firma “Sphinx shpk” ka importuar materiale e lëndë të para për llogari të firmës “Sagem” pa pagesën e taksës 20% TVSH, pavarësisht se detyrohet ta paguaj këtë taksë sipas Ligjit Nr. 7928, datë 27. 04. 1995 “Mbi tatimin mbi vlerën e shtuar” të ndryshuar. Së dyti, firmës “Sagem” nuk i lejohet të importoj materiale që kanë lidhje me sigurinë e pasaportave, me firma nënkontraktore. Së treti, firmës “Sagem” nuk i lejohet të lidh kontrata direkte me nënkontraktojë, pa miratimin e parlamentit, mbasi kontrata e saj koncesionare është e miratuar me ligj parlamenti dhe ndërhyrjet, ndryshimet, apo ortakëritë e nënkontraktimet bëhen vetëm me ligj parlamenti! Për importin e materialeve ndihmëse pa taksën 20% TVSH prej firmës “Spinxh shpk” në favor të “Sagem”, Drejtoria Rajonale e Tatimeve të Tiranës në datë 11. 11. 2009, ka zbuluar veprimtari tregu-importi pa pagesë detyrimi tatimor për taksën 20% TVSH në shumën 9 milionë, 250 mijë e 541 lekë. Për këtë, përveç detyrimit për pagesën e taksës 20% TVSH, tatimet e gjobitën firmën “Spinxh shpk” edhe me 2 milionë, 312 mijë e 633 lekë. Këtë ndëshkim dhe detyrim shlyerje vlere TVSH-je, firma e kundërshtoi në gjykatë. Kujtojmë, që edhe vetë firma “Sagem”, prodhimin e pasaportave e kartave dhe shitjen e tyre e kryen pa aplikuar taksën 20% TVSH, pra është një zinxhir krimi ekonomik 7 vjeçar që nis qysh nga importi i lëndëve të para e pajisjeve, kur këtë e detyron kontrata dhe ligji shqiptar i tatimeve.
Ministri i Brendshëm në janar-shkurt 2012, nuk i dha gjykatës kontratën e “Sagem”
Për të ballafaquar e vërtetuar provat, gjykata e Apelit Tiranë, me shkresat zyrtare nr. 105 datë 27. 01. 2011 dhe nr. 540 datë 22. 02. 2012, i kërkoi Ministrisë së Brendshme si autoritet kontraktor me “Sagem”, që të depozitonte kontratën me “Sagem” për provë gjykimi në zbatim të neneve 223 e 224 te K. Pr. Civile, por Ministria e Brendshme refuzoi t’ia jepte këtë kontratë duke u përgjigjur fillimisht se “kontrata është sekret shtetëror” e më pas me justifikimin se “nuk po e gjenin dot kontratën”. Duke kujtuar që këto shkresa i janë drejtuar Ministrit të Brendshëm të periudhës janar-shkurt 2012. Por kontrata nuk shkoi në gjykatë dhe prej justifikimeve, mashtrimeve e pengesave të qëllimshme të Ministrit të Brendshëm të janar-shkurtit 2012, gjykata ka shtyrë 6 herë seancat gjyqësore të datës 08. 11. 2011, të datës 06. 12. 2011, të datës 15. 12. 2011, të datës 22.12.2011, të datës 25.01.2012 dhe të datës 22.01.2012 duke e mbyllur gjykimin!
Server aktual primitiv, pasaporta e karta jo me 2 por me 1 “mikropçip” kartash telefoni
Për të krijuar arkivën e të dhënave identifikuese të shtetasve me foto, me gjurmë gishtash e shenja të tjera pamore, nisi projekti i prodhimit të pasaportave e kartave nëpërmjet një firme të paraqitur si “Sazhem Orga” e cila u certifikua vetëm për 5 vite aktivitet, si e vetmja kompani monopol në Shqipëri. Këto duhej të prodhoheshin me elemente sigurie, me 2 “mikroçipe” në kartë dhe 2 mikroçipe ne pasaportë, me qëllim që siguria të jetë e plotë dhe e pa falsifikueshme, por edhe që të dhënat të jenë të identifikueshme lehtësisht e të ruhen në server. Por, ato u prodhuan dhe po prodhohen vetëm me 1 “mikropçip” kartash telefoni, të cilët janë prodhim jashtë standardi e me teknologji që nuk lejohet të përdoren në dokumente identifikimi individuale, mbasi janë të pa sigurta e jo potenciale për të seruar të dhëna të plota. Po çfarë ndodh me serverin? Pikërisht ky server që përdor edhe sot “Sagem” nuk është i sigurt, mbasi është ngritur dhe funksionon mbi një teknologji të viteve 50-të, me aparatura e modele serverimi të kohës së Stalinit, të cilat nuk e përdoren as si server të dhënash identifikimi për skllevërit punëtor në portat e minierave të qymyrit të periferive të vendeve të Afrikës. Ky server që grumbullon, përpunon dhe ruan të dhënat e shqiptarëve, jo vetëm është i pa sigurt, por është edhe lehtësisht i manipulueshëm.
Serveri 15 milionë euro nuk është instaluar tek “Sagem”, pa asnjë adresë
Është fjala për financimin e një serveri të ri, modern, me parametra të lartë sigurie, të kompletuar me gjithë shërbimet e sigurisë së të dhënave. Ky server, sipas “pasaportës” teknologjike është i njëjtë me serverët që përdoren sot në shtetet kryesore të BE e të botës. Sipas specialistëve, serveri i ri i porositur, por i pa ardhur në Shqipëri, ka të njëjtat standarde si serverët në Angli, Gjermani, SHBA, Francë, Suedi, Danimarkë, Belgjikë, Zvicër i cili nuk ka asnjë “vrimë gjilpëre” nga mund të futet e të dalë falsifikimi. Sipas informacionit dhe dokumentit origjinal të porosi-blerjes së serverit të sigurisë së lartë, rezulton se vlera e blerjes është 15 milionë euro. Fletë porosi-blerja ka adresën ku është blerë, ka porositësin, ka financuesin, ka datën e blerjes, ka bankën ku janë xhiruara eurot, ka kushtet e transportit, ka destinacionin e nisjes e të mbërritjes si shtet dhe adresën e blerësit. Nuk është as në depot, apo mjediset e Ministrisë së Brendshme, as në Kryeministri, as në Presidencë. Ku ka përfunduar serveri me vlerë 15 milionë euro?! Nëse sipas letrave, serveri është futur në Shqipëri, nga cilët është marrë në dorëzim, ku gjendet dhe nga cilët përdoret dhe përse përdoret? Nëse nuk ka hyrë fare në Shqipëri, ku ka përfunduar serveri, ose 15 milionë eurot që rezultojnë të paguara për blerjen e tij?
———————————————————–
Ja shpjegimet që kërkohen nga Presidenti, Kryeministri, Ministri i Brendshëm, Prokurori i Përgjithshëm për aktivitetin e “Sagem” 
1. Kompania “Sagem” e ka pasur të nënshkruar për vetëm 5 vite kontratën koncesionare dhe brenda këtij afati duhej që koncesionin t’ia dorëzonte gradualisht të plotë në çdo element shtetit shqiptar, konkretisht në muajin tetor 2013, përse nuk ia ka dorëzuar?
2. A ka bazë ligjore konkrete shqiptare, që kontrata koncesionare e nënshkruar për 5 vite, të shtyhet për 10 vjet dhe a janë shtuar detyrimet tuaja financiare ndaj shtetit shqiptar për 10 vitet shtesë?
3. Ju argumentoni kërkesën për shtyrjen e koncesionit me faktin që keni dështuar në përgatitjen e serverit, për shkak të mos plotësimit të dokumentacionit në kohën e duhur. Nga cilët nuk janë plotësuar dokumentet në kohën e duhur, nga ju, apo nga autoriteti kontrator Ministria e Brendshme dhe përse nuk e keni bërë publik këtë pikë kryesore bazike të kontratës?
4. Kur kërkuan koncesionin dhe hartuat projekt-zbatimin e saj, nuk e kishit parashikuar që jetëgjatësia e dokumenteve kërkonte mbi 5 vjet, kur e zbuluat këtë “defekt”?
5. Cilat janë problemet e kompleksitetit të sistemit, që ju penguan të zbatoni kontratën dhe cilësinë e sigurinë e prodhimit të pasaportave?
6. Ju pranoni që nuk e futët dot në kohë teknologjinë e përparuar, përse nuk e realizuat, kur koncesioni duhej të niste me futjen e kësaj teknologjie, ndërkohë që ju u shpallët duke deklaruar se kishit gati këtë teknologji?
7. Ju thoni se nuk e plotësuam dot kontratën në 5 vite as në cilësi e as në siguri, për shkak se shteti nuk e dinte që ky proces kërkonte minimalisht 10 vjet, po ju si “firmë e specializuar” me e mira në botë, nuk e dinit dhe përse nuk e kërkuat gjatë konkurrimit, ditën e konkurrimit dhe përse pranuat të firmosni kontratën për 5 vjet e pas 5 vitesh t’i kthenit shërbimin shtetit shqiptar?
8. Në dosjen e konkurrimit ku ju jeni shpallur fitues, mungojnë shembujt e kartave ID polikarbonat, po sot a prodhohen kartat me polikarbonat?
9. A keni depozituar në dosje faktin, që gjithë aktiviteti juaj në prodhime të tilla, ka si tregues vetëm prodhimi karta krediti e telefonie dhe një dokument identifikimi për sanitaret profesioniste në rajonin e Ventos?
10. Ç’lidhje ka prodhimi juaj në Shqipëri me modelin nigerian të kartave e pasaportave dhe serverit të të dhënave ku ISO 27000 është certifikatë e “Sagem-Ogra”.
11. Në cilën pikë të kontratës është parashikuar që institucionet ligjzabtuese e ligj-kontrolluese të shtetit shqiptar, duhet të marrin leje dhe të paguajnë tek ju për marrjen e të dhënave që i interesojnë hetimit rutinë të krimit, apo çështjeve të sigurisë kombëtare?
12. Në cilën pikë të kontratës, parashikohet që serverin e të dhënave identifikuese të shqiptarëve, duhet ta kontrolloj dhe administroj vetëm firma juaj e jo shteti shqiptar?
13. Në cilin vit është prodhuar, sa vjet është përdorur, në cilin shtet është blerë dhe a ka dalë jashtë përdorimit makineria me të cilën ju prodhoni kartat dhe pasaportat shqiptare?
14. Me sa mikroçipë, i prodhoni pasaportat dhe kartat shqiptare?
15. A bëni prodhime të tjera kartash për subjekte e shërbime të tjera dhe a ua lejon kontrata?
16. Është blerë një server të dhënash me vlerë 15 milionë euro, a është futur në shërbim?
17. A keni krijuar edhe një server paralel me serverin zyrtar ët të dhënave të shqiptarëve, që parashikon kontrata dhe a e keni depozituar atë në ndonjë shtet, shërbim privat apo agjenci të huaj?
18. A ju është kërkuar nga BE, të ndryshoni urgjent teknologjinë e prodhimit të pasaportave e kartave identifikuese të shqiptarëve?
19. A shtypni ju edhe letrat me vlerë të shtetit shqiptar, apo të bankave të tjera vendase e të huaja private që veprojnë në Shqipëri dhe a jua lejon kontrata, konkretisht cila pikë?
20. Në sa përqind të saj, ka ndryshuar kontrata e shtyrë 10 vjeçare, mbi ç’baza ligjore, ose vlerësim ekspertësh dhe a e parashikon kontrata fillestare?
21. A ka firma juaj, ndonjë “debat” ligjor me Postën Shqiptare, lidhur me procedurën tatimore të shit-blerjes dhe likuidimit financiar të kuponëve tatimorë dhe për çfarë çështje?
22. Çfarë është “Klauzola 50.1.1” e kontratës së koncesionit për prodhimin dhe shpërndarjen e kartave të identitetit dhe pasaportave elektronike e datës 21 korrik 2008, lidhur me shpërbërjen e kontratës dhe si është zbatuar?.
23. A ka ndonjë “njollë të zezë” abuzimi, lista e bashkëngjitur e neneve të ndryshme të kontratës dhe të dokumenteve të tenderit, trajtuar si objekt i një vlerësimi abuziv?
24. A janë bërë verifikimet, testimet dhe relacionet për jetëgjatësinë e kartave të dorëzuara nga kompania juaj?
25. Kur është bërë rinovimi i fundit i infrastrukturës së kartave të identitetit dhe në cilat drejtime në përputhje me rekomandimet dhe detyrimet e vëna prej BE dhe sipas parashikimit në kontratë?
26. Përse nuk është kryer procesi i lidhjeve të sistemit AFIS me bazën e të dhënave të kërkuara dhe sa milionë euro me 2 shifra është fatura që është paguar për këtë shërbim?
27. A janë zbatuar detyrimet dhe rekomandimet lidhur me saktësimin e listave dhe imazheve bashkëngjitur, te cilat duhet të jenë objekt diskutimi, sidomos për të parandaluar dëmtimet për shtetin shqiptar?
28. A ka një raport të Ministrisë brendshme në lidhje me veprimtarinë tuaj abuzive në mungesën e sigurisë së kartave dhe pasaportave që prodhoni dhe çfarë ju kërkohet urgjent?

http://telegraf.al/aktualitet/ministria-e-brendshme-i-fsheh-gjykates-kontraten-e-pasaportave

Kaspar Theater eines Nichts: Edi Rama im Parlament: 100.000 Phantom Personen in Durres erhielten ID Karten

Welt Premiere im Verbrecher System im NATO Land Albanien – 128 zyrtarë me 342 emra të falsifikuar

156.000 falsche Pässe für Kinder wurden unter Lulzim Basha falsch ausgegeben.Italian authorities arrest Albanian document forger

Übelste Bestechungs und Betrugs Geschäfte des Auswärtigen Amtes, der Joschka Fischer Bande, der als Mafia Bande auftretetenden Banden des DAW damals. Der komplette Balkan wurde damals von Rot-Grün korrumpiert.

Staatssekretär Ludger Volmer und seine Visa Skandale und Bestechungs Skandale mit der Bundesdruckerei in Albanien, Asien und Afrika

Die grossen Verbrechen: Staats Sekretär Vollmer und die Bundesdruckerei. Cash für Ludgar Vollmer: 400.000 DM damals!

Es ging aber um Milliarden Betrug, dieser Privatisierung und das Geschäft wurde später Rück abgewickelt.

Eines der grösstes Betrugs Geschäfte in Deutschland, und im Ausland ein System Bestechungs Geschäft unter Joschka Fischer und Ludgar Vollmer, mit dem Finanzminister Hans Eichel.

Das Milliardenspiel
Deutschlandradio Kultur: Wie die Bundesdruckerei unter den Hammer kam

Finanzminister Hans Eichel, Staatssekretär Manfred Overhaus, Geschäftsführer Ernst-Theodor Menke, Aufsichtsratsvorsitzender Manfred Lahnstein, Projektleiterin Renate Krümmer, Rechtsanwalt Heinz Günther Gondert von der Kanzlei Clifford Chance, Vertreter des Bankhauses Metzler, Betriebsratsvorsitzender Klaus-Dieter Langen (der spätere Arbeitsdirektor), Staatsminister a. D. Ludger Volmer (er erhielt 400000 Euro in zwei Jahren; die Bundesdruckerei zahlte ihm diese Summe als Spesen und Honorare für eine nebenberufliche Arbeit, als Tagessatz zu 2500 Euro).

Der „Trick“ mit der „Privatisierung“

Wie der Spiegel richtig schreibt, arbeitet Ludgar Vollmer auch mit Kriminellen zusammen, die in den Frauen Handel verwickelt sind. Seine Visa Beschaffungs Aktionen für die Ukrainische und Albanische Mafia, beschäftigt den Bundestag im Moment.

Wegen den Betrugs- Bestechungs Geschäften lassen die Amerikaner die abgehörten Telefonate, emails der Staatsanwaltschaft vorlegen und Bujar Himci (Vize-Innenminister, der höchste Polizei Direktorund Freunde, wurden am 4.10.2002 verhaftet!) Premier Minister Ilir Meta, der das Geschäft mit dem korrupten Auswärtigen Amte organisierte.

himci0001

himci

Keine Bericht Erstattung in Deutschland damals hierüber, obwohl es sich um einen Geschäfts Partner der Deutschen handelt.

Die grossen Verbrechen: Staats Sekretär Vollmer und die Bundesdruckerei.
Wie der Spiegel richtig schreibt, arbeitet Ludgar Vollmer auch mit Kriminellen zusammen, die in den Frauen Handel verwickelt sind. Seine Visa Beschaffungs Aktionen für die Ukrainische und Albanische Mafia, beschäftigt den Bundestag im Moment.

17 Gedanken zu „10 % der Pässe und ID Karten gehen an Kriminelle mit falschen Identitäten: Der Skandal der „Sagem“ Druckerei“

 1. Gibt neue Geschäfts Möglichkeiten für „Sagem“

  Italien befürchtet nun einen Flüchtlingszustrom über Albanien. Zwischen Albanien und dem italienischen Apulien liegen nur c.a. 90 km.

  „Mit einem schnellen Motorboot kann die Strecke in zwei Stunden bewältigt werden“, informiert stol.it. Der Staatssekretär für Europafragen, Sandro Gozi sei bereits nach Tirana gereist, um dem albanischen Premier Edi Rama Italiens Kooperation bei strengeren Kontrollen gegen Schlepper über die Adria anzubieten, wird dort berichtet.

  Die Landroute zwischen Griechenland und Albanien

  Laut Frontex gehörte die Landroute zwischen Griechenland und Albanien jahrelang zu den bedeutendsten irregulären Migrationswegen über die EU-Außengrenzen. So wurden dort 2008 und 2009 um die 40.000 irreguläre Grenzübertritte verzeichnet. Nach dem im Jahr 2010 albanischen Staatsangehörigen die Visumspflicht für Reisen in die EU erlassen wurde, gingen die Zahlen deutlich zurück. Seit 2013 stiegen die Zahlen wieder an. Für 2015 notiert Frontex fast 9.000 irreguläre Grenzübertritte. http://www.heise.de/tp/artikel/47/47648/1.html

 2. Albanian Mafia government: Albanian biometric passports & Links to International Terrorist Rings
  Posted 11.12.2011 by CrniLabudovi
  Exclusive report by Gjergj Thanasi: Albanian biometric passports & Links to International Terrorist Rings

  Ioannis Michaletos 10 Dec 2011 In the following exclusive investigative report, the acclaimed journalist from Tirana-Albania, Gjergj Thanasi outlines the serious security issues relating to the Albanian biometric passport system and the links with international organized crime and terrorist rings and with the Iranian intelligence establishment especially. The Problematic Albanian Biometric Passports and the Links to International Terrorist RingsBy Gjergj Thanasi

  The equipment of the Albanians with biometric identity cards and passports was a must in order to have Albanians travelling in European Union countries without visa restriction. The removal of travel restriction was a kind of an European gift to Albanians on the eve of Christmas 2010.Such passports are highly reliable and a tough barrier to criminals and terrorists penetrating Europe under false names. The system is really false proof. The only way to evade the system is to collude with the Albanian authorities issuing the passports, thus stealing the identity of somebody else.

  Unfortunately this is precisely what happened in Albania. Almost from the very beginning Albanian emigration police as well as several European border police controls detected individuals equipped with regular Albanian biometric passports having ‘borrowed” the identity of somebody else. Judging by the covering of the Albanian media such falsified biometric passports are almost a daily occurrence.

  The bearers of falsified Albanian passports range from ethnic Albanians citizens of the Republic of Kosova(they still need a visa to travel to Europe), to Albanians being under expulsion or travel bans in European countries. The new identity help them to travel and stay in Europe up to 90 days in succession without any difficulty. There are cases when even convicted criminals, or wanted individuals (Albanian citizens) are equipped with a biometric passport with a new identity, thus evading justice and facilitating their criminal activity in Europe as well as in Albania. Only casual finger prints checks by one or another European law enforcing agency has resulted in pin pointing individuals with a criminal record or even wanted persons having a new identity. Albanian media like the newspaper Investigimi (an article by Durim Sula) and Durres Bulevard(an article by Dr. Idriz Tafa) have also made public of evidence that terrorists from Yemen and elements of Iranian Revolutionary Guard, the so called Quds Force are in possession of Albanian biometric passports with typical Albanian names and surnames.

  Mr. Armand Teliti the Director General of the Albanian General Register Office during a session of the security sub comity of the Albanian Parliament answering the questions of MP Gazmend Oketa (wright wing) and MP Gamir Bizhga (left wing) admitted that Albanian authorities have detected over 500 cases of biometric passports issued to persons with a “borrowed” identity. The Albanian media has directly accused Mr. Teliti of being part of the system issuing such problematic passports .Up to now only the bearers of such passports have been detained by the emigration police. In a couple of cases the civil servants of remote villages register offices and employees of Aleat-Safran concessionary company have also been arrested. Such cases are under trial or have received short term prison sentences as well as fines according to Albania law.

  No body but the gang issuing the false passports knows the exact number and identity of the bearers of such false biometric passports. According to the newspaper Investigimi American security specialists are actively collaborating with Albanian Secrete Service SHIK to identify Iranian citizens equipped with Albanian biometric passports. The newspaper quoting Albanian Secret Service sources links the murder and the burning of the body of Isa Copa a high ranking officer of Albanian Secret Service (late October 2011 in the outskirts of Durres the main port of Albania)with the affair of the Iranian citizens equipped with Albanian biometric passports and bearing Albanian names and surnames.

  This is not the first scandal concerning Albanian passports. In 2002 the deputy minister of the interiors Bujar Himci and col. Veli Myftari Director General of the Albania Police force were arrested for funds embezzlement amounting to four million USD concerning the issuing of the Albanian passports. They landed in prison after the official complaint of Euroget an American company which was unlawfully prevented from bidding for the production of the Albanian passports. The claim of this company was strongly supported by the Charles Levesque the then economic officer of the Us Embassy in Tirana.

  It is obvious, in this case top civil servants ended in prison only for funds embezzlement, while now we have serious allegation of collusion with terrorists and yet only small fry is facing justice.
  http://www.analyst-network.com/article.php?art_id=3896

  the pass scandal in 2002 albania.de

  Corrupt Tender for Passport Provider

  PURGES FROM TOP TO BOTTOM

  by Ben Andoni

  TIRANA, 31.10.2002. (Beta) – The latest breakthrough in the anti-corruption campaign in Albania was the arrest of two senior
  police officials and a former government official, for fixing a tender for new Albanian passports.

  Deputy Interior Minister Bujar Himci, and Public Security Chief Veli Myftari and former head of the department for public procurement
  Arben Orifti were suspected of favoring the German Bundesdruckerei company, which participated in a tender to chose a printer for new Albanian passports, costing the state to lose US$2 million.

  Himci could not have dreamed what was to happen to him on Oct. 4, when police came to pick him up. Only a few minutes before his arrest, he had said goodbye to visiting Italian Interior Minister Alfred Mantovano at at the Rinas airport in Albania.

  At the same time, Veli Myftari and Arben Prifti were arrested at home. They had been expecting police to visit them, after the affair was publicly exposed.

  The case and evidence of the scam, which had been sitting on state officials` shelves for over a year, was brought out into the light by incumbent Interior Minister Luan Rama. He promised that this time the affair would be thoroughly investigated, “From top to bottom.”

  The promise came after several big disappointments in the trumpeted anti-corruption campaign. Military procurement and electricity import scams revealed structural difficulties in bringing the senior officials responsible for them to justice, and also revealed an inefficient judiciary, which had punished very few people.

  The Passports

  In 1990, the average Albanian had know idea what a passport was.
  After Albania opened itself to the world, preceded by years of self- isolation, citizens began leaving from the country en masse, and passport-counterfeiting became a lucrative business. To prevent this, the government changed passports forms three times.

  A five-year contract with a Canadian company charged with printing passports expired in December 2000. Only in March 2001, well into a shortage of blank passports forms did the government order the department for public procurement to prepare a tender. The process was dragged out, starting in April, but was postponed by the commission charged with the tender for a week, as, it explained, the German contender was not ready. A week later, the commission
  postponed the tender indefinitely. The commission`s head was sacked and replaced by Bujar Himci, the deputy minister, a month later.

  Finally, four days after that, the commission declared that the German Bundesdruckerei company had been chosen for the job, despite the fact that its offer was much higher than the competition`s, which included the French EFTSF, British De La Roi and U.S. EuroGet.

  The U.S. embassy protested and requested that chief of the anti-corruption team Ndre Legishi investigate the case. The U.S. embassy accused the tender commission of fixing the tender in favor of the German company, by allowing it access to more information than the others, among other things.

  The Interior Ministry, however, dismissed the accusations, inviting everyone interested to freely inspect the process for themselves and promising that the new passports would come out by January 2002.

  An investigation, however, revealed that the German company`s offer was a staggering US$1.8 million higher than the other offers.

  Prosecutors claimed that the price was inexcusably high, much higher than the actual expenses for the passports, even by several times.
  Veli Myftari, who signed the decision choosing the company, said in defense that he was not an expert on passports and that he had only signed what minister Ilir Gjoni (embassador in Swiss in 2014) had ordered him to.

  Gjoni is currently living in the U.S., where he is enrolled in post-graduate studies, while one of the key people in the entire process, former procurement director Edmond Aliaj is at large.

  The first check of the tender was conducted at the beginning of 2002.
  State inspectors found numerous irregularities in the process and contracts and informed the then Albanian president, Rexhep Meidani, parliament speaker Namik Dokle, Prime Minister Ilir Meta, and the head of the procurement`s office Arben Orifti, now facing trial.

  Meta reacted, sacking Orifti and Edmond Alijal. The investigation produced no results until a new cabinet was chosen. In addition to Orfiti and Myftari, this was the first time that police arrested an incumbent official – the deputy interior minister.

  Despite U.S. and British protests, Bundesdrukerei, was granted the contract, but it failed to finish the job within the specified, six-month deadline, which caused additional trouble. Because of the lack of blank passports in the meantime, they were only issued in emergencies, like for medical treatment abroad. Minister Luan Rama told the public that police in certain places had been reported to be taking bribes of up to US$700 for passports.

  The new government has announced a crackdown on corruption, but the public has heard all of this before, from the other governments. This is why the first arrest of a state official and the investigation of the passport scandal are still interpreted “as a small token of good will.” Moreover, the case has not reached court yet, and the
  judiciary has already proven to be a bottleneck in the anti-corruption campaign.

  (BETA)

  Festnahme des Geschäfts Partner von Ludgar Vollmer in Albanien, u.a. die höchsten Polizei Direktoren und der Vizw Innenminister Bujar Himci im Oktober 2002. Der Innenminister und Mafia Boss Ilir Gjoni, dankte zuvor ab und floh in die USA, ebenso war der Geschäftsparnter und Mafia Boss Ilir Meta ab Ende Januar 2002 nicht mehr im Amte, nachdem seine guten Freunde und der Ehefrau, als Drogen Schmuggler und mit Diplomaten Pass natürlich verhaftet wurden in Italien.

  Festnahme in der Sache mit der Bundesdruckerei:u.a. Vize Innenministerin Bujar Himci am 4.10.21, der 600 neue Bundesdruckerei Pässe direkt an die Mafia in im Auftrage von Ilir Meta unregistriert weiter gab.7. The group of Edmond Pustina and “Tota” in the Fortuzi street (approximately 45 years old).

  Mond Pustina is the first cousin of Nano’s brother in law, Fatos Pustina, and has been previously convicted seven years ago for drugs. Currently he works in customs. In this group also participate Ilir Arbana (officer in the customs police) and Ardian Resuli, former police chief in Saranda and Durres who currently invests his profits in construction. They keep relations with Gramoz Ruci, head of the parliamentary group of the socialist party and Ilir Gjoni**, former minister of interior. Kane and collaborators in the Albanian Secret Services.

  aus: Balkanblog

  SUBJECT: CRIMINALS MAKING THE LAWS IN ALBANIA’S PARLIAMENT

  Mafia Clan of Democratic Party of Albania

  Passport falsification, Nishani faces Opposition
  Passport falsification, Nishani faces Opposition
  19/12/2011

  Passport falsification, Nishani faces Opposition

  For the visa liberalization anniversary, the Interior Minister, Bujar Nishani, was called in a hearing session by the Parliamentary Commission of Integration.

  Based on a FRONTEX report, the EU agency for border protection, the Chairman of this Commission, Ditmir Bushati, declared that the Albanians are the second people in the world who mostly travel with falsified documents.

  “Naturally, I don’t feel good that Albania is ranked second in the FRONTEX report, right after Ukraine”, Bushati declared.

  The Interior Minister declared that these Albanians use foreign falsified documents, not those used by the Albanian state.

  “This is a report for the Albanians that have traveled for years in EU, people who have been living in Italy and Greece for the last 20 years”, Nishani declared.

  Another opposition MP, Taulant Balla, declared that the prosecution is investigating groups that falsify these identification documents for 5000 EUR.

  Balla declared that the opposition had asked the Police to be part of the applicants’ identification, something that the Interior Minister made with an internal order on November 2011.

  “The exclusion of the state police from the biometric passport production process has increased the risks for putting the passports in dangerous hands”, Balla declared.

  Nishani did not deny that there have been passport production company employees who were involved in corruption.

  “The have been involved in criminal activity, giving fake data for some citizens and making this way a falsified document”, Nishani declared.

  The opposition MPs launched accusations for impunity and corruption, which spurred arguments before the end of the session.

  “We will have difficulties for as long that we have problems that we must address to. We have been facing these problems since 2005”, Nishani told the MPs.

  To the request of the Socialist MP for cooperating in resolving the blood feud phenomenon, the Interior Minister declared that some individuals and associations have exaggerated the figures, in order to profit from projects, although he admitted that the phenomenon was present.
  http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=4101

  aus
  http://balkanblog.org/2011/12/11/albanian-mafia-government-albanian-biometric-passports-links-to-international-terrorist-rings/

 3. Von Kukes fahren regelmässig Busse nach Sofia, weil man dort Bulgarische Pässe erhält. Das die Bulgarien Pässe verkaufen ist uralt bekannt, vor allem an Mazedonische Familien.

  Investigim

  Nga Gora, “qytetar” i BE: Pasaportat bullgare zbrazin fshatrat e Kukësit

  Bullgaria, vendi më i varfër i BE është kthyer në burim shprese për qindra banorë të komunitetit goran të Kukësit, të cilët po emigrojnë masivisht si nënshtetas të Europës, falë pajisjes me pasaporta bullgare.

  Nga Gora, “qytetar” i BE: Pasaportat bullgare zbrazin fshatrat e Kukësit
  March 26, 2016 18:34

  Nga Gora, “qytetar” i BE: Pasaportat bullgare zbrazin fshatrat e Kukësit

  Çdo javë në qendër të Kukësit, pasagjerë të pazakontë ngjiten me dokumente në duar brenda një furgoni dhe nisen për një udhëtim tetë orësh drejt Sofjes, kryeqytetit bullgar. Pasagjerët i përkasin zonës së Gorës, e njohur për komunitetin e vet dygjuhësh dhe përmes këtij udhëtimi, shpresojnë të fitojnë një pasaportë bullgare që u hap dyert për në Bashkimin Europian.

  Shoferi i furgonit, goran edhe ai nga Zapodi, nuhati një mundësi të mirë biznesi kur interesi për kartat bullgare u rrit dhe vendosi të bëjë një linjë të rregullt Kukës-Sofje e kthim, kundrejt një çmimi të leverdishshëm prej 60 eurosh.

  “Nisem në darkë dhe mbërrij herët në mëngjes në Sofje. Pasagjerët e mi kanë mundësi të regjistrohen në lagjet e Sofjes (kusht për marrjen e nënshtetësisë) apo të mbarojnë punët në Presidencë,” tha për BIRN shoferi T.Bajraktari.

  Bullgaria është vendi me nivelin më të ulët të jetesës brenda Bashkimit Europian, por ajo është kthyer në burim shprese për qindra banorë të zonës së Gorës në verilindje të Shqipërisë.

  Nëntë fshatrat e kësaj zone popullohen nga banorë që kanë trashëguar gjuhën sllave të ngjashme me atë maqedonase, e që mendohet se janë ngulur aty mes shekujve XI dhe XIII, kohë kur Bullgaria u përfshi nga lëvizja bogomile-që banorët e shqipërojnë “të dashurit e Zotit”.

  Përgjatë dy dekadave të tranzicionit, ky komunitet është tunduar shpesh nga ofertat për nënshtetësi ballkanase.

  Në vitet ‘90 erdhën serbët që, përmes përpjekjesh të fshehura u munduan ta përgatisin Gorën si minoritet të tyren në Shqipëri. Më pas, edhe maqedonasit synuan një gjë të ngjashme, duke u premtuar edhe pasaporta goranëve.

  Të tretët ishin bullgarët, të cilët ndryshe nga dy pretendentët e parë ia dolën të shkaktonin valën më të madhe të emigrimit dhe zbrazjen e zonës nga banorët e saj.

  Në fillim të vitit 2015, fshatrat e Shishtavecit dhe Zapodit u vendosën në fokusin e medias për të ilustruar fluksin e lartë të largimeve nga Shqipëria dhe kërkesave për azil në vendet e BE-së.

  Në të vërtetë, banorët e këtyre fshatrave përdorën pasaportat e reja bullgare për të nisur një jetë të re në Perëndim, shumë herë më të favorizuar se mijëra shqiptarë që përfunduan në kampet e azilkërkuesve.

  Shoqata, paradhoma e konsullatës

  Gjatë pesë ditëve të javës, para konsullatës bullgare në Tiranë sheh grupe banorësh të zonës së Gorës, të cilët presin radhën për të aplikuar për nënshtetësi bullgare. Në hyrje të portës, Nuredin Nuredinaj-me origjinë nga Gora dhe banim në Farkë u kontrollon dokumentet dhe i këshillon aplikuesit për mangësitë që mund të kenë. http://www.gazetadita.al/nga-gora-qytetar-i-be-pasaportat-bullgare-zbrazin-fshatrat-e-kukesit/

 4. lt. angeblichem Telefont, ist Taulant Alibeaj in Deutschland, aber frei

  Taulant Alibeaj, Bruder des Gangsters und Ex-Justiz Minister Enkeled Alibeaj, wurde in der Stadt Hahn verhaftet, weil er mit gestohlenen Waffe herum lief. Er zeigte eine italienische ID Karte, ebenso einen Tirana Polizei Ausweis, der gefakte war.
  null
  Taulant Alibeaj

  In Deutschland wurde er unter dem Namen: Xhavit Morrnica verhaftet.

  Die komplette Albaner Mafia kann ohne Problem auch bei einem Interpol Haft Befehl nach Deutschland reisen, weil nur noch Hirnlose einen Job beim BKA und Co. haben wollen.

  In Notfall erhält man eine neue Identität. Enkeled Alibeaj ist bei wikileaks als amtierende Justiz Minister erwähnt, wie er für Geld Kriminelle nicht verhaften lässt, bzw. frei lässt.

  Gjermani, akuzohet për vjedhje
  me armë,pranga vëllait të Alibeajt
  Policia kriminale në Gjermani njofton se në qytetin Hahn me datë 7 prill vetëm dy ditë më parë është arrestuar Taulant Alibeaj vëllai i ish-ministrit të Drejtësisë Enkelejd Alibeaj .

  Taulant Alibeaj është arrestuar pas një vjedhjeje më armë. Ai ka treguar një kartë identiteti shqiptare dhe një kartë identiteti policie. http://shqiptarja.com/Aktualitet/2731/gjermani-akuzohet-p-r-vjedhje-me-arm-pranga-v-llait-t–alibeajt-350944.html

  Aktualitet
  10 Prill 2016 – 07:30 | përditesuar në 07:54
  Europol Roma: Taulant
  Alibeaj i arrestuar në Gjermani
  Taulant Alibeaj: S“jam arrestuar, sulm politik
  Alibeaj: Gënjeshtër, sajesë ordinere e Tahirit
  Të tjera rreth shkrimit
  Taulant Alibeaj: S“jam arrestuar, sulm politik
  Alibeaj: Gënjeshtër, sajesë ordinere e Tahirit
  Pavarësisht nga përgënjështrimet e Partisë Demokratike nga Tirana, Interpoli italian konfirmon se Taulant Alibeaj, vëllai i ish-ministrit të Drejtësisë së PD-së, është arrestuar nga policia gjermane pasditen e 5 prillit në lagjen numër nr.59065 në qytetin e Hamm. Shqiptarja.com verifikoi përmes burimeve italiane të Europolit dokumentin me të cilin policia kriminale Gjermane kërkon të verifikojë me kolegët italianë autenticitetin e një dokumenti fiskal të gjetur në pronësi të Taulant Alibeajt në momentin e arrestimit. Alibeaj, që rezulton nga dokumentat që ka lindur në Seman të Fierit më 2 gusht 1977, akuzohet nga policia gjermane për “grabitje me armë”. Pikërisht në këtë dokument policia gjermane zbulon që në momentin e arrestimit vëllai i politikanit shqiptar të PD-së, kishte në pulsin e tij një orë me një vlerë aq të lartë, sa krijoi tek gjermanët dyshime të forta.

  Lajmi i arrestimit të Taulant Alibeaj, ish-funksionarit të Policisë së Shtetit pranë repartit RESI, ku ka mbajtur detyrën e inspektorit, është konfirmuar për “Shqiptarja.com” fillimisht nga burime pranë Policisë së Shtetit shqiptare. Taulant Alibeaj u është prezantuar efektivëve të policisë gjermane me emrin Xhavit Mornica, shtetas ky kosovar që pas verifikimeve gjermane kishte jetuar në këtë shtet, por në fakt ishte dëbuar qysh prej vitit 2002.
  http://shqiptarja.com/home/1/europol-roma-taulant–alibeaj-i-arrestuar-n–gjermani-351014.html

 5. Ständig werden Leute festgenommen mit falschen ID Karten, Pässen darunter jüngst Arben Froku, der Bruder von Engeled Alibeaj usw.

  Miratoi kërkesën e Domart Konjarit për tu pajisur me pasaportë biometrike me identitet të rremë prokuroria vë në hetim policin e komisariatit numër tre në Tiranë, i cili rezulton të jetë inspektori i zonës ku ka paraqitur lejen e banimit Konjari.

  Me argumentin se inspektori i zonës nuk ka kryer hetimet e nevojshme për të dhënat e paraqitura nga Konjari dhe dyshimet se për këtë aplikim të rremë polici ka patur dijeni, prokuroria e Tiranës e ka vënë atë nën akuzë për shpërdorim detyre.

  Konjari u pajis me kartë e pasaportë biometrike në tetor 2015 me identitetin Arben Lazri dhe pak ditë më pas tentoi të largohej drejt Greqisë dhe ku u ndalua.

  Konjari sot hetohet në gjendje të lirë nga prokuroria e krimeve të rënda si i dyshuar në krimin e organizuar në shtetin francez pas një letër-porosie të drejtësisë Franceze, por rasti i tij shkaktoi përplasje pas reagimit të Ambasadës franceze.

  Kjo pasi me një vendim të gjykatës së apelit për krimet e rënda më 14 Mars 2016 ai u lirua duke hequr arrestin me burg dhe duke i caktuar si masë sigurie atë të detyrim paraqitje çdo të mërkurë ora 14:00 pranë oficerëve të policisë gjyqësore.

 6. Das Innenministerium, die Firma SAGEM stellt gefälschte – echte griechische ID Karten und Führerscheine aus, was der neueste Super Skandal ist.
  Noch ein Super Skandal, das das Albanische Innenministerium mit Samir Tahiri, immer noch, ein traditionelles Geschäft, falsche Identitäten verkauft, wie bewiesen ist. Viele Skandale zuletzt auch mit Emijlano Shullazi, wo Auftrags Killer, Kriminelle als Schlichter beschäftigt werden.

  10 % der Pässe und ID Karten gehen an Kriminelle mit falschen Identitäten: Der Skandal der „Sagem“ Druckerei

  Schon das Interpol Büro die Leiter waren gut geschmiert,, fälschten die Daten Eingabe von Arben und Mark Frroku, für die Interpol Fahnung in Albanien: (ein Buchstabe, das Geburtsdatum wurde geändert, wobei der komplette Namen falsch war, weil im Kosovo geboren)
  Die US – Albanische Mafia, hat das Interpol Büro in Tirana unterwandert, mit Artan Bajraktari und Laureta Alla Artan Bajraktari, ist heute unbestraft in der Albaner Botschaft in Washington, Familien Mitglied einer gut bekannten CIA, Drogen und Verbrecher Familie in New York.

  Titel Story:

  Sagem Frroku

  Super Skandal, das der zu Lebenslanger Haft verurteilte Arben Frroku, mit einem Griechischen Führerschein und ID Karte auf den Namen „Renato Xhepa“ , in Holland festgenommen wurde, wo die falschen Ausweise aber auf einer Maschine der Firma „Sagem“ gefertigt wurde, welche in Albanien die Lizenz hat, wie Medien die in der Regel gut informiert sind, berichten. Eine Untersuchung im Innenministerium läuft nun eine Untersuchung, weil die falschen Ausweise genau untersucht werden, wer die Ausweise herstellte. Der echte „Renato Xhepa“ in Korce weiß Nichts, wie inzwischen festgestellt wurde. Skandale in Korce sind Tradition, weil wohl jeder weiß, bei welchen Polizei Behörden man das kaufen kann.

  Arben Froku

  Hetim nederkombetar per pasaporten e Frokut

  4 Banker in Korce verhaftet, welche mit falschen ID Karten Konten eröffneten und Geld wuschen

 7. Der Innenminister Samir Tahiri erklärt, das man die Register von 100.000 Phantom Bürgern säubern muss, was von Ferdinand Pone (bereits eliminiert) der LSI und SP Mafia geschaffen wurde, für Wahlen, und deshalb ist für Klientel und Kriminelle illegal Bauen, eine Tradition der Durres Mafia. Man will nun jede angebliche Adresse kontrollierten und die Phantom Namen, ID Karts finden und die Register säubern.

  1. 609 Fälle von Idenitäten Diebstahl sind bei Gericht in Tirana, die Spitze eins Eisberges und die Kosvoo Familie Gashi dank Michael Steiner (SPD) ist dabei, , ebenos Viele welche Rezzo Schlauch (Joschka Fischer Schleuser Geschäftsbande) mit siner Albaner Tussi besorgten. Gashi auch in Albanien ein reiner Verbrecher Clan, mit Rovenna Gashi, Partner von Lulzim Berisha usw.

   Michael Steiner mit Frau Eliese::: dann wurde der Drogen und Verbrecher Clans, im Hundeter Paket mit Visa versorgt, welche ohne jede Kontrolle verkauft wurden, wie in Tirana
   siehe auch Spiegel Artikel, vor Jahren. Direkt billig eingekauft von der Gashi Mafia, im System der korrupten Internationalen, der örtlichen Verbrecher Clans und heute ist Gashi auch sehr wichtig bei der Kontrolle der angeblichen Industrie und Handelskammern, welche unter Kontrolle des Gashi Clans im Kosovo und Albanien sind. Bis heute hat nie der Zoll im Kosovo funktioniert, welche der Vater von Eliese Steiner – Gashi aufbaute, als Super Drenica Mafia Boss und verwandt mit dem Kopfabhacker: Hashim Thaci

   NEW DELHI, INDIA – APRIL 26: German Ambassador Michael Steiner with his wife Eliese Steiner during an art fusion charity concert – ’Sufiaana’ organised by Ammucare Charitable Trust (ACT) at Chinmaya Auditorium, Lodhi Road on April 26, 2014 in New Delhi, India.

   NEW DELHI, INDIA – APRIL 26: German Ambassador Michael Steiner with his wife Eliese Steiner (Gashi) during an art fusion charity concert – ’Sufiaana’ organised by Ammucare Charitable Trust:
   Die Kultur der Grünen: Immer mit Profi Mördern, Terroristen, Betrügern und möglichst korrupten Gestalten unterwegs, welche man promotet.

   Marieluise Beck (Grüne) mit Oligarch Chodorkowski Als Gangster, Betrüger, und für Auftrags Morde bekannt), Dezember 2013

   Politisch alte Gefährten, geschäftlich neuerdings Konkurrenten: Rezzo Schlauch (rechts, mit Ehefrau Ema) und Joschka Fischer Foto: Rudel
   Politisch alte Gefährten, geschäftlich neuerdings Konkurrenten: Rezzo Schlauch (rechts, mit Ehefrau Ema Ndoja,) und Joschka Fischer
   Analize22 Jan 2018

   Falsifikimi i pasaportave biometrike: shqiptarët bien pre e vjedhjes së identitetit
   Personat që kanë probleme me drejtësinë në vendet e BE-së ose janë dëbuar nga zona ‚Schengen,‘ vjedhin identitetin e bashkëqytetarëve të tyre për të siguruar dokumente udhëtimi të falsifikuara.

   Autor:Edmond Hoxhaj BIRN Fier

   Printo

   Pasaporta shqiptare | Bevis Fusha / Safran

   Me 18 dhjetor 2012, policia zviceriane deportoi në Rinas nje 35-vjeçar që ishte ndaluar në Bernë, pa mjetet financiare të nevojshme për të justifikuar qendrimin e tij sipas rregullave të udhëtimit pa vizë në zonën ‘Schengen.’

   Kur mbërriti në aeroportin ndërkombëtar ‘Nënë Tereza’, 35 vjeçari i paraqiti policisë shqiptare pasaportën e tij biometrike, ku thuhej se emri i tij ishte Julian dhe kishte lindur në qytetin e Kavajës.

   Por gjeneralitet e tij nuk i kanë bindur oficerët e policisë së kufirit, të cilët kanë nisur një hetim i cili ka zbuluar se 35 vjeçari ishte shtetas kosovar, i quajtur Shkëlzen Zeka nga Prishtina dhe pasaportën shqiptare të falsifikuar e kishte paguar 4 mijë euro.

   Të dhënat e siguruara nga BIRN nga Prokuroria e Përgjithshmë nëpërmjet një kërkese për të drejte informimi, tregojnë se rasti i Zekës nuk është i vetëm dhe gjatë tre viteve të fundit janë regjistruar qindra procedime penale të “falsifikimit të letërnjoftimeve, pasaportave ose vizave.”

   Një numër çështjesh gjyqësore të shfletuara nga BIRN, tregojnë se vjedhja e gjeneraliteteve bëhet kryesisht nga persona që nuk kanë mundësi të udhëtojnë në hapsirën ‘Schengen,’ për shkak të dënimeve të mëparshme penale ose shkeljes së rregullave të qendrimit.

   Ndërkohë, punonjësit e zyrave të gjendjes civile, policisë dhe të koncesionarit të prodhimit të pasaportave biometrike ‘Safran Aleat Group,’ i thanë BIRN se pa ndihmën ose neglizhencën e një prej tre hallkave të përfshira në nxjerrjen e pasaportave, falsifikimi i gjeneraliteteve do të ishte i pamundur.

   Nga numri i rasteve të kryerjes së veprës penale të “falsifikimit të letërnjoftimeve, i pasaportave ose vizave” nga persona të ndryshëm të regjistruara nga organi i akuzës gjatë tre viteve të fundit, rezulton se “vjedhja” e gjeneraliteteve të personave të tjerë në Shqipëri është një fenomen gjerësisht i përhapur.

   Sipas të dhënave që Prokuroria e Përgjithshme i dha BIRN pas një kërkese për të drejtën e informimit, gjatë viteve 2014, 2015 dhe 2016, në rang vendi janë regjistruar 609 procedime penale për veprën penale të sipërcituar.

   Nga të dhënat rezulton se në vitin 2014 janë regjistruar në total 186 procedime, me trend rritje për vitin 2015 ku janë zbuluar 217 raste dhe për vitin 2016 gjithsej 206 raste. Nga 609 procedimet e tre viteve të fundit, një pjesë e mirë e tyre, 253 janë regjistruar në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

   Hetimet e Prokurorisë kanë zbuluar se kosovari Shkëlzen Zeka kishte aplikuar për t’u pajisur me pasaportë në ish-komunën Levan të Fierit më datë 2 qershor 2011, duke përdorur gjeneralitete të rreme të shtetasit nga Kavaja Julian T. Ky i fundit rezultonte të ishte larguar nga Shqipëria më datë 21 janar 2008 drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe nuk ishte kthyer më.

   Në vendimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier për këtë procedim, një kopje të të cilit BIRN e disponon, shkruhet se për lëvizjet e Julian T. jashtë vendit duhet të kenë pasur informacion dy shtetas shqiptarë –një i identifikuar si Besnik Gashi dhe tjetri si Agim, të cilët i kanë “vjedhur” identitetin duke e përdorur pranë Zyrës së Gjendjes Civile të ish-Komunës Levan të Fierit. Këta dy shtetas kanë pajisur me pasaportë biometrike dhe kartë identiteti të pandehurin Shkëlzen Zeka kundrejt shumës prej 4 mijë euro.

   Zeka u deklarua fajtor nga gjykata për veprën penale “falsifikim të letërnjoftimeve, pasaportave ose vizave”, e cila vendosi dënimin e tij me 9 muaj burg.

   Për të shmangur hapsirat ligjore që mundësonin falsifikimin e gjeneraliteteve lehtësisht, Ministria e Brendshme nxori në nëntor 2011 ‘urdhërin Nr.394/4, “ që detyron kryerjen e verifikimeve më të plota në lidhje me identitetin e aplikantit nga policia si edhe procedurën e pajisjes me pasaportë e kartë identiteti vetëm në zyrën e gjendjes civile ku është i regjistruar.

   Por pavarësisht ndryshimit të procedurave të aplikimit për t’u pajisur me pasaportë, ky fenomen rezulton të ketë vazhduar edhe pas nëntorit të vitit 2011. Nga vendimet gjyqësore të para nga BIRN, rezulton se pas këtij urdhëri, ka pasur raste kur kanë qenë vetë personat përgjegjës për verifikimin e identitetit të aplikuesve që i kanë ndihmuar të marrin gjeneralitetet e qytetarëve të tjerë.

   Kështu, në Vendimin nr.62-2017-5874, datë 30 nëntor 2017, citohet se më datë 22 prill, 2016, në sektorin për Hetimin e Krimeve të Rënda në Drejtorinë Vendore të Policisë Fier, është dërguar informacioni në lidhje me shtetasit Adem (Raldi) Bogdani dhe shtetasin Viron H., Në këtë informacion pretendohej se në pasaportën biometrike të lëshuar më datë 6 nëntor 2012, me gjenralitete të Viron H., nuk ndodhet fotografia e tij, por fotografia e një personi tjetër që është e ngjashme me atë të Adem (Raldi) Bogdani.

   “Në këtë periudhë rezulton se të dy këta shtetas kanë qenë jashtë shtetit,” thuhet në vendimin e Gjykatës së Fierit. Nga hetimet e kryera nga prokuroria, ka rezultuar se ka qenë punonjësi i “Aleat”, i pandehuri Elmir Dashi, ai që ka falsifikuar gjeneralitetet e të pandehurit tjetër, Adem(Raldi) Bogdani.

   Një prokuror pranë Prokurorisë së Fierit, i cili foli nën kushtet e anonimatit, u shpreh për BIRN se në më të shumtën e rasteve, falsifikimi i pasaportave kryhet nga persona që kanë precedentë penalë jashtë shtetit ose dëbime apo penalizime të tjera nga autoritetet e vendeve të ndryshme.

   Sipas këtij burimi, personat që falsifikojnë idenitetin e tyre, të ndihmuar edhe nga persona të tjerë, preferojnë gjeneralitetet e individëve që nuk ka gjasa të aplikojnë për pasaportë, si ata që jetojnë prej vitesh e dekadash jashtë shtetit, barinj, endacakë, apo edhe të atyre që kanë ndërruar jetë. Të dhënat nga vendimet gjyqësore, tregojnë se në disa raste falsifikimet ndodhin dhe brenda familjes.

   Në vendimin nr.62-2017-5917/668, datë 04 dhjetor 2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fieri, citohet se i pandehuri Ariol Muçaj, ka pranuar se ka deklaruar gjeneralitetet e vëllait të tij kur ka aplikuar për pasaportë, pasi ndaj tij ishte marrë një masë nga autoritet greke.

   “Nga deklarimet e shtetasit Ariol Muçaj, rezulton se, aplikimin për t’u pajisur me pasaportë biometrike duke përdorur të dhënat e vëllait e kishte bërë nisur nga fakti se, në pasaportën e tij kishte të vendosur një gjobë nga policia greke,” shkruan vendimi.

   “Duke qenë se dëshironte të shkonte sërish në këtë vend, ai kishte aplikuar për një pasaportë të re, por me të dhënat e vëllait”, citohet në vendimin e sipërcituar.

   Të pyetur nga BIRN mbi rrezikun që përbën vjedhja e identitetit për qytetarët, punonjës të policisë, të zyrës së Gjendjes Civile në Fier dhe pranë një prej zyrave të kompanisë “Aleat” në këtë qytet, në kushtet e anonimatit theksuan se, nëse në të gjitha hallkat do të zbatohet legjislacioni përkatës, atëherë është e pamundur që dikush të falsifikojë gjeneralitetet.

   “Qytetari fillimisht paraqitej në zyrën e gjendjes civile për të marë çertifikatën. Ndërsa tani ka ndryshuar procedura, e printon vetë komisariati çertifikatën, inspektori i zonës bënë verifikimin fizik të personit dhe prej andej vjen një formular me foto dhe me vulën tek foto nga policia, e firmosur nga inspektori i zonës dhe shefi i komisariatit,” u shpreh një prej punonjësve të zyrës së gjendjes civile Fier.

   “Përderisa verifikohet personi fizikisht, nuk ka mundësi për falsifikim identiteti. Zyra e gjendjes civile përgjigjet për gjeneralitet në regjistrin kombëtar. Është e pamundur që kur të bëhet aplikimi të kryhet falsifikimi i gjeneraliteteve pasi aty është edhe punonjësi i Aleat, edhe ai i gjendjes civile,” përfundoi ai.

   Edmond Hoxhaj
   RRETH AUTORIT

   Edmond Hoxhaj

   Edmond Hoxhaj është gazetar në Fier. Ai ka punuar më herët për gazetën “Shqip”. Ai ka përfunduar studimet në Universitetin e Tiranës në degën Gjuhë-Letërsi. Hoxhaj ka punuar që nga viti 2001 në disa media të shkruara, ku ka mbuluar çështjet e aktualitetit dhe të drejtësisë.

   https://www.reporter.al/falsifikimi-i-pasaportave-biometrike-shqiptaret-bien-pre-e-vjedhjes-se-identitetit/

   Samir Tahiri, hat behauptet das er das Auto Audi in 2013, nachdem Wahlsieg an den Habilaj Clan verkaufte. Groß Drogenschmuggel, Verwandte des Innenministers, Albanische Tradition. Die Polizei Computer wurden manipuliert das TIMS System wo Vorstrafen von Samir Tahiri, Habilaj, Drogen Boss Klement Balili und Verhaftungen gelöscht wurden.

   Im Auftrage von Edi Rama, geduldet durch korrupte Politiker in Berlin, USA, Brüssel, war Samir Tahiri erneut der Schmuggler König, was an die Polizei Zustände von vor 2005 erinnert.

   EU Polizei Mission PAMECA II – IV, Rückblick über ein EU und US Desaster

   Das ist eine Lüge, wie die Versicherungs Papiere zeigen. Die Autonummer AA 003 ist automatisch für den Innenminister reserviert, was Freie Fahrt für Drogen bedeutete, wo 2 Polizei Offiziere sogar willkürlich verhaftet wurden (durch heute neu eingesetzte Staatsanwälte an höchster Stelle, durch die EU Justiz Mafia), aus dem Dienst entfernt wurden, welche das Drogen Imperium des Samir Tahiri, vorzeitig entdeckte, obwohl jeder Albaner in 2015 wusste, was im Polizei Dienst ablief, die dümmsten Kriminellen, höchste Polizei Direktoren erhielten, im Stile des Salih Berisha, Lulzim Basha, Bujar Nishani und Flamur Noka.

   Bereits im Oktober 2015: wo auch die privaten Treffen von Samir Tahiri mit dem Auftragskiller E, Shullazi bereits bekannt war im Polizei Dienst und den Internationalen.

   Der Innenminister Samir Tahiri, sein Audi 8: AA 003 GB und andere Merkwürdigkeiten

 8. Politiker mit bis zu 4 Namen, Geschäftsleute mit mehreren Namen, so Mark und Arben Frroku, neue Identitäten kein Problem. Gesetze sind unerwünscht, oder eine Funktion der Justiz, auch bei den kriminellen Banden der Lobbyisten, EU, Weltbank und US Schranzen der Internationalen OK, des Drogen, Frauen und Waffen Handels, wie der Geldwäsche. Es gibt Phantom Firmen, wie von Sahit Muja, einem New Yorker Milliardär, der so seine Einkommen aus Drogen Geschäften tarnt. Inklusive uralten Türkischen Verbindungen, wo Sibel Edmons im Detail diese Türkischen, Balkan, US Gross Drogen Geschäfte erklärte.
  null
  Typisch der Bürgermeister von Kurbin: Artur Bardhi, der 4 weiteren Namen mindestens hat, mit anderen Namen (apo Artur Ndoj, apo Gentian Lila, apo Altin Tanushi, apo Gent Bushi,) die Bank in Kurbin schon überfiel, bei Interpol auch für Drogen- Frauen Handel gesucht wird, verurteilt wurde. Alles normal bei diesem Verbrecher Edi Rama, bei einem Justiz Minister ist das auch normal, SP Partei Buch Mitglied. Inzwischen hat Edi Rama in seinem Chaos der Idiotie Mafia auch noch weitere illegale Dekrete unterschrieben, für seine Mafia Klientel und die weitere Umwelt und Küsten Zerstörung, was gegen die Verfassung ist.

  10 % aller ID Karteien und Pässe die heraus gegeben wurden, sind neue Identiäten, was kriminelle Clans aus dem Kosovo sich auch erkaufen und andere Gestalten aus verschiedenen Ländern.

  Der frühere Fussball Präsident von LAC und Tausende von Kosovo Verbrechern, welche mit neuen Namen ausgestattet wurde.

  Kaspar Theater eines Nichts: Edi Rama im Parlament: 100.000 Phantom Personen in Durres erhielten ID Karten

  http://shqiptarja.com/Ripostiglio/oggetti/201605/229797.jpg

  Der neue Fall des Geschäfts Mannes oder Gangster:

  „Jam Gazmend Toska und Gaz Qeroska”,

  10 % der Pässe und ID Karten gehen an Kriminelle mit falschen Identitäten: Der Skandal der „Sagem“ Druckerei

  4 Banker in Korce verhaftet, welche mit falschen ID Karten Konten eröffneten und Geld wuschen

 9. Alles gut bekannt, gefälschte Dokumente, Pässe, ID Karten vor 10 Jahren und es wurde eher noch schlimmer, weil Kriminelle die Posten auch im Innenministerium kontrollieren

  Albania: Availability of fraudulent identity documents, including incidents where individuals were detained for using these false documents and government measures designed to address this situation (2005 – September 2006)
  Publisher Canada: Immigration and Refugee Board of Canada
  Author Research Directorate, Immigration and Refugee Board of Canada, Ottawa
  Publication Date 16 October 2006
  Citation / Document Symbol ALB101902.E
  Reference 7
  Cite as Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Albania: Availability of fraudulent identity documents, including incidents where individuals were detained for using these false documents and government measures designed to address this situation (2005 – September 2006), 16 October 2006, ALB101902.E, available at: http://www.refworld.org/docid/45f147dfa.html [accessed 2 June 2016]
  Disclaimer This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.

  Government and media sources from 2005 and 2006 report on the availability of false identity documents in Albania, including forged travel documentation such as passports and visas (US 18 Jan. 2005; ibid. 3 June 2005; ibid. 14 Aug. 2006; AP 18 Sept. 2006). In particular, the news reports focus on the detection and seizure of false travel documents linking the use of false documents to illegal human-trafficking activities involving citizens trying to leave Albania (ATA 7 Oct. 2005; Rilindja Demokratike 21 Feb. 2006).

  http://www.refworld.org/docid/45f147dfa.html

 10. Polizei Operation „“QUARANTA” Etliche Festnahmen, darunter auch Bledar Muca aus Durres. Alles Show, denn seit 10 Jahren gibt es keine Verurteilungen von Gross Drogen Schmugglern. einige Tausend erhalten neue Identitäten, operien mit meheren Namen, oder sind spurlos verschwunden, wenn man Haus Arrest hat, wie der Chef der Sicherheits Firma: „Pelikan“: Agron Gropa. Neue und dopplete Identäten, eine Erfindung direkt mit Ilir Meta, der LSI Verbrecher Partei mit den Bundesdruckerei Pässen durch den „Grünen“ Berufs Kriminellen AA Staatssekretär: Ludgar Vollmer, wie es im Bundestags Visa Ausschuss schon steht.
  Die verhafteten: Petro allias Abedin Koçi sind direkte Cousin des Klement Balili, in Sarande auch als bekannte Gangster bekannt, mit Hotels, Lokalen und lt. eigenen Angaben am illegal erricheteen Super Mafia Hotels „Santa Quaranta“ beteiligt, ohne das je ein Register Auszug gezeigt wurde, wem das illegal gebaute Hotel gehört.

  Die Politik und Justiz Mafia wollte, durch die Ausschaltung der Polizei Führung, die geplanten Polizei Aktionen verhindern, rund um Durres, Sarande, Delvine Mafia mit dem Hotel „Operation “QUARANTA”“ Nachdem die Justiz Mafia, die Computer der Polizei Chefs Haki Cako,beschlagnahmt hatte, wurde die Operation vorgezogen, weil Details der Operation dadurch verraten wurden.
  Das Ilir Meta Verbrecher Kartell, hat den Bürgermeister, den P0lizei Chef Posten u.a. in Delvine, was die neue Narco Route mit Eseln wurde.

  Einweihung des illegal errichteten Mafia Hotels „“Santa Quaranta“, bei Sarande in 2015, des Distrikt Chef der LSI Verbrecher Partei: Klement Balili.

  “Santa Quaranta“ Ilir Meta, Arben Ahmeti, Klement Balili: Albanias Mafia und Koko Kokodhemi
  “Santa Quaranta“ Ilir Meta, Arben Ahmeti, Klement Balili: Albanias Mafia und Koko Kokodhemi
  Das System hält bis heute an, gehört zum Edi Rama Betrugs und Verbrecher Kartell, wie Ilir Meta, und der Drogen Boss: „Pablo Escobar“ des Balkans: Klement Balili zeigt, die heutige Bürgermeisterin von Sarande Florinje Koka gehört zum Verbrecher Kartell. Der identische Fall in Durres, mit der Shullazi Bande, dem Innenminister, Phantom Gerichts Verhandlungen rund um das Hotel „Vollga“

  [caption id="attachment_16736" align="alignnone" width="257"]Ilir Marko: LSI Mafia Vertreter, als Stellvertretender Innenminister Ilir Marko: LSI Mafia Vertreter, als Stellvertretender Innenminister[/caption]

  Fehl Entwicklung im Polizei Dienst: Polizei Chef: Haki Cako wurde suspendiert

  Durres Gross Gangster in Sarande, bei einem Fest im Mafia Hotel: “QUARANTA”

  [caption id="attachment_16557" align="alignnone" width="241"]Albanischer Promi Gross Gangster mit Edmond Panariti: Agrar Minister Albanischer Promi Gross Gangster mit Edmond Panariti: Agrar Minister[/caption]

  Festnahmen in Italien und die Edi Rama, Ilir Meta Mafia konnten erneut den Drogen Export um 400 % steigern

  An investigation of the Prosecution of Serious Crimes, in cooperation with the State Police, discovered other members of a well-structured drug traffic organization.


  Aktualitet
  11 Qershor 2016 – 10:58 | përditesuar në 12:02
  Trafikonin drogë me mushka drejt Greqisë, arrestohen 7 persona

  Drejtoria për Hetimin e Narkotikëve dhe Trafiqeve në Drejtorinë e Policisë së Shtetit në bashkëpunim me Drejtorinë e Forcës së Posaçme Operacionale, Drejtoritë Vendore të Policisë Durrës, Fier dhe Vlorë, nën koordinimin e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë, në datën 10.06.2016, ka finalizuar me sukses operacionin “QUARANTA”, në kuadër të procedimit penal nr.172/2013, duke arrestuar shtetasit e mëposhtëm;

  Petro (Abedin) KUCI, 47 vjeç, banues në Stiar, Delvinë. (Organizator)
  Arben KANINA, 44 vjeç, banues në Delvinë. (Organizator)
  Mirel ADEMI, 31 vjeç, banues në Delvinë. (Transportues)
  Artur SHUKULLI, 42 vjeç, banues në Delvinë. (Transportues)
  Donald (QOSJA) SHANDRO, 36 vjeç, banues në Lushnje. (Organizator)
  Bledar MURATI, 29 vjeç, banues në Durrës. (Transportues)
  Xhovan SARAÇI, 30 vjeç, banues në Durrës. (Transportues)Proçedimi penal numër 172, është regjistruar pranë Prokurorisë për Krime të Rënda në shtator të vitit 2013.
  Hetimi ka pasur një shtrirje kohore rreth tre vjeçare, kohë gjatë së cilës janë sekuestruar në vendin tonë dhe në Zvicër në disa raste;
  85kg e 900 gr lëndë narkotike e llojit kanabis sativa, në datën 05.10.2013, në Tiranë.
  670.135 kg lëndë narkotike e llojit kanabis sativa në datën 29.04.2014, në Sarandë, në Pyllin e Gështenjave në afersi te vendit të quajtur Bushnec.
  60 gram lëndë narkotike e llojit Kokainë, në datën 06.06.2014, në Kavajë dhe Fier
  6 kg e 900 gr lëndë narkotike e llojit Heroinë, gjatë viteve 2013 dhe 2014 në Zvicër.
  1.5kg lëndë narkotike e llojit Kokainë, në Zvicër gjatë vitit 2014.Në kuadër të këtij procedimi janë arrestuar gjithsej në vendin tonë dhe në Zvicër 16 shtetas, nga të cilët 3 në Zvicër dhe 13 në vendin tonë.

  Shtetasit e arrestuar në vendin tonë ishin pjesë e tre grupeve kriminale që operonin në Tiranë, Durrës, Fier, Gjirokastër dhe Sarandë.
  Lënda narkotike kryesisht sigurohej në Lazarat dhe në malësinë e Vlorës.
  …..

  http://shqiptarja.com/home/1/trafikonin-drog–me-mushka-n–greqi-zbulohet-grupi-kriminal-360561.html

 11.  

  Alles normal in Albanien, das Abgeordnete mit falschen Identitäen erwischt werden, was vor 15 Jahren auch bekannt war, ein EU und aus Berlin gefördertes Modell. Ein Original Ilir Meta Modell

  Show Programm der Albaner Mafia, denn Nichts wird implementiert

  10 % der Pässe und ID Karten gehen an Kriminelle mit falschen Identitäten: Der Skandal der „Sagem“ Druckerei

  Man geht mit Mehrfach identitäten auf Raubzüge nach Europa, ein Modell was Tradition ist, direkt mit der Bundesdruckerei, den Verbrecher Geschäften des Ludgar Vollmer, ein Standard Modell damals wurde auch rund um den Visa Skandal.

  2 MPs convicted for robbery in Italy, under fake names

  MPs Aqif Rakipi and Gledion Rehovica, from the PJIU and SMI, have been arrested in Italy for robbery, under different names, and they have hidden it from the decriminalization application.

  The Prosecution General said that Rakipi, from the Party for Justice, Unity and Integration had been arrested in 1998, in Italy, where he was using the name Skender Ejylbegaj.

  Gledion Rahovica has been reported in Italy as well, in 1999, for shoplifting, under the name Kusta Mina.

  Both verifications have been made through their fingerprints, and both have lied to the decriminalization application.

  Top Channel

 12. Terroristen, Verbrecher Clan, besorgten sich gefälschte Dokumente, beistzen amtliche Stempel, allein die Bin Laden Gruppe hatte 15.000 Albanische Pässe gestohlen, ein Bomben Geschäft . Motor der 4,3 Millionen ID Karten, Bürgermeister mit 5 Identitäten wie Rroshi und Andere, Politiker und Kriminelle operien mit mehreren Namen.

  Deutschland, die korrupte EU finanziert das Spektakel im Auftrage krimineller Gangs und von Terroristen Ethnien, weil Geldwäsche in Deutschland erlaubt ist, es keine Gesetze gibt.

  1997-98: in einem Report aus 2011

  For the CIA, politics was secondary to the business of providing security. In June and July 1998, several months before the operation documented in Spycraft, two raids on foreign extremists were conducted with the help of the SHIK and Albanian police. According to a subsequent Washington Post investigation of August 12, 1998, these raids netted a bag of faked documents and official Albanian government stamps needed to get past customs and police checkpoints [and] certify legal documents at the home of a foreign religious scholar, Maged Mostafa. For the CIA, a prime security danger in Albania had always involved forgery and misappropriation of official identity documents, and these developments only reinforced this understanding.

  http://www.cablegatesearch.net/cable.php?id=07TIRANA1090

 13. Das komplette Computer System des Zivilen Registers ist abgestürzt, was an die Manipulationen erinnert mit den Polizei Computer Systemen TIMS. 4,2 Millionen ID Karten gibt es bei nur 2,8 Millionen Bevölkerung und über 400.000 illegalen Bauten, oft auch von der Kosovo Mafia, wo jeder ein Strand Haus, oder Appartment braucht von der KfW und Co. finanziert

  Will da jemand seine vielen Doppel Identitäten realisieren, wo bei Bürgermeister, Politiker mit vielen Identitäten operieren, ihre Verwandten mit anderen Namen auf Raubzüge ausschicken, wie Alibeaj, als ehemaliger Justizminister

  Kolaps në sistemin e gjendjes civile në mbarë vendin, Ministria e Brendshme: Po punohet për ta riparuar, vetshërbehuni tek e-Albania
  By sara on 15 Janar, 2018 15:31

  Një defekt në sistemin e Gjendjes Civile ka shkaktuar kolaps në zyrat në mbarë vendin. Qytetarë të shumtë u bllokuan në radhë, pa mundur të merrnin shërbimet që u duheshin. Ministria e Brendshme u bën apel që qytetarët të aplikojnë në portalin E-Albania për çdo shërbim.

  “Po punohet për riparimin e sistemit. Problemi u konstatua teksa po punohej për mirëmbajtjen e sistemit. Një problem që doli sot, shtyu procesin. Qytetarët të aplikojnë te portali e-Albania”, thuhet nga Ministria e Brendshme.
  http://www.pamfleti.com/kolaps-ne-sistemin-e-gjendjes-civile-ne-mbare-vendin-ministria-e-brendshme-po-punohet-per-ta-riparuar-vetsherbehuni-tek-e-albania

  200 €für gefälschte Führerscheine wie Festnahmen in Italien zeigen und Deutschland über 20 Jahre Straffrei

  http://www.syri.net/kronike/129139/itali-ne-ndihme-te-vellait-edhe-i-dyti-me-patente-fallso-e-peson-hellip/

 14. 318 Personen wurde nur im Januar die Ausreise über den Hafen Durres verweigert, vor allem wegen gefälschten Pässen, nicht genügender Dokumentation, oder falschen Angaben

  Video/ Kthehen mbrapsht në Portin e Durrësit 318 persona, arsyet pse nuk u lanë të iknin jashtë
  By elidiana on 29 Janar, 2018 14:14

  http://www.pamfleti.com/video-kthehen-mbrapsht-ne-portin-e-durresit-318-persona-arsyet-pse-nuk-u-lane-te-iknin-jashte

Schreibe einen Kommentar